Note 14
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Konsernfordringer langsiktige 50 000 10 305
Kundefordring på datterselskaper 11 930 10 901
Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 40 704 30 825
Konsernfordringer kortsiktige 147 807 98 611
1 Sum konsernfordringer 250 440 150 643
Leverandørgjeld til datterselskaper 201 15
1 Sum konserngjeld 201 15
1 Netto konsernfordring/gjeld 250 239 150 628