Note 13
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2019 utgjorde

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Privatkonto, innskuddsordning 229 094 226 324
Mellomværende GC Rieber Fondene 94 540 91 085
1 Sum øvrig langsiktig gjeld 324 634 317 410
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 250 000 250 000
1 Sum langsiktig gjeld til kreditinstitusjoner 250 000 250 000
1 Sum annen langsiktig gjeld 574 634 567 410