Note 10
- Endring i egenkapitalen

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 0 433 840 574 1 194 828 1 658 642
Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 0 175 175
Endring egne aksjer 0 -579 0 0 -26 354 -26 933
Årets resultat 0 0 0 0 223 278 223 278
Avsatt utbytte 0 0 0 0 -24 703 -24 703
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 1 367 224 1 830 459