Eiendom

Generell markedsbeskrivelse

Eiendomsmarkedet i Bergen vurderes som godt, med fallende ledighet fra ca. 10 % til ca. 8 % det siste året, men med store forskjeller mellom bydelene. Etterspørselen etter kontorlokaler i våre områder oppleves som god, med lav ledighet og stabile leiepriser. 

2019 ble nok et rekordår i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg av eiendom i Bergen. Både lokale, nasjonale og internasjonale aktører ønsker å komme inn på Bergensmarkedet. Næringsmeglerne opplever at eiendomsmarkedet i Bergen blir stadig mer likvid og profesjonelt. I 2019 har også flere selgere kommet på banen.

 

Prisene på næringseiendom er høye som følge av relativt få objekter i markedet og begrenset med andre attraktive investeringsmuligheter. Såkalt Prime yield i Bergen (et mål for eiendommenes avkastningsverdi) har det siste året ligget på et stabilt lavt nivå på rundt 4,0%. Med fortsatt relativt lave renter, forventes 2020 å bli nok et godt år for eiendom i Bergen.

2019 ble nok et rekordår i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg av eiendom i Bergen.

Innovasjon som driver for bærekraft

I november mottok vi Bærekraftsprisen 2019 fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank. Juryens begrunnelse trakk frem at selskapet de siste 10 årene har «utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler.» Det ble også lagt vekt på at GC Rieber Eiendom «viser hvordan private eiendomsutviklere og
-utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by».  

GC Rieber Eiendom har dedikerte og kreative medarbeidere som fremmer innovative nye løsninger. Det ligger også i konsernets DNA å ha fokus på bærekraft. Denne kombinasjonen, sammen med et fremoverlent styre og eiere, har gitt grobunn for innovative og fremtidsrettede prosjekter. Det siste året har byggingen av kontorbygget Skipet, som oppføres i massivtre, bidratt til kompetanseheving og høyt fokus på miljø – både internt i organisasjonen og hos mange av de besøkende på byggeplassen.

FNs bærekraftmål er implementert i GC Rieber Eiendoms strategi og fungerer som «et kompass for fornuftige beslutninger». Selskapet har pekt ut fire bærekraftmål hvor vi har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell. Disse målene er: 

Nr.  7 - Ren Energi for alle
Nr. 11 - Bærekraftige byer og samfunn
Nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Nr. 13 - Stopp klimaendringene

Gjennom vår satsing på den marine klyngen på Marineholmen bidrar vi også i særlig grad til bærekraftsmål nr. 14 Livet under vann.

Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet Breeam, en standard for tredjeparts miljøklassifisering av næringsbygg i Norge og internasjonalt. Det er klare paralleller mellom Breeam og FNs bærekraftsmål. I 2019 har GC Rieber Eiendom klassifisert alle eksisterende bygg i henhold til standarden Breeam In Use.

 

 

Områdene våre skal være åpne og inviterende for alle i byen. Vi ønsker å bidra til å bygge ned forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud som bystrand, delingsøkonomi som Makerspace, gjestehavn og kulturtilbud som VilVite og Cornerteateret. Vi legger også til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer som marin, teknologi og finans. Vi tilstreber at byggene våre skal bygges og driftes med lavt klimaavtrykk. Å få oversikt over, og å redusere, klimaavtrykket er et av fokusområdene våre de neste årene.

 Vårt neste nybygg vil trolig ha mål om null-CO2 gjennom en kombinasjon av bevisste valg i prosjektering, bygging og drift, samt bruk av klimakvoter. GC Rieber Eiendoms «fotavtrykk» er bygg som skal stå i 100 år og som påvirker samfunnet hver dag. Vi har ambisjoner om fortsatt å lede an innenfor fremtidsrettede og klimavennlige løsninger.  

GC Rieber Eiendom har kompetanse og kultur for å arbeide med hele verdikjeden - fra en grønn tomt eller en gammel verftseiendom, til ferdige bydeler. Vi etablerer miljøer hvor høykompetente mennesker arbeider med relaterte problemstillinger. For å skape gode miljøer og arbeidsplasser samarbeider vi tett med både arkitekter, kunder, offentlige aktører og andre samfunnsinteressenter. 

I november mottok vi Bærekraftsprisen fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank. Juryens begrunnelse trakk frem at selskapet de siste 10 årene har "utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte".

Marineholmen - bridging great people

Marineholmen utvikles til et sentrumsnært innovasjonsdistrikt og huser over 150 virksomheter og 3500 ansatte, med en majoritet knyttet til havnæringene.

I 2019 har GC Rieber Eiendom bidratt til å igangsette bygging av et nytt RAS-anlegg (Resirculating Aquaculture System) for forskning på fisk på Marineholmen. Anlegget, som åpner våren 2020, er et høyteknologisk og innovativt anlegg som skal bidra til å løse både teknologiske, miljømessige og fiskehelsemessige utfordringer innen havbruksnæringen.

Gjennom 2019 er det også jobbet videre med reguleringsplanen på Marineholmen. I tillegg til å øke næringsklyngen på området, planlegger vi å bygge boliger på store deler av området. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere byens målsetning for boligbygging, både sentrumsnært og ved knutepunkter.

Solheims\:iken - ny klynge innen fintech & energi

Solheimsviken har over mange år blitt konvertert fra verftsområde til forretningsdistrikt. Vi forvalter seks moderne bygg for konsernet Solheimsviken Næringspark AS og har gjennom året gitt flere kontorarealer topp moderne fasiliteter. Merkevaren Solheims\:iken bygger på områdets lange historie, les mer her https://solheimsviken.no

I 2018 igangsatte GC Rieber Eiendom byggingen av kontorbygget «Skipet». Bygget oppføres, som første av sitt slag i Bergen, med massivtre som konstruksjonsmateriale og gis en høy miljøprofil. Skipet ble i 3.kvartal 2019 solgt fra GC Rieber Eiendom AS til Solheimsviken Næringspark AS og skal stå ferdig i 4. kvartal 2020.

I 2019 startet byggingen av nytt hotell i sjøkanten i Solheimsviken. Hotellet skal drives under merkevaren Moxy by Marriott, og blir et viktig supplement til næringsklyngen i Solheimsviken. Den nye kaifronten rundt hotellet vil gjøre området enda mer tilgjengelig for byens befolkning. Hotellet skal etter planen stå ferdig i mars 2021.

Bontelabo - Fishpacking district

GC Rieber Eiendom har i 2019 arbeidet videre med en revitalisering av Bontelabo. Det har blitt utviklet et nytt merkevarekonsept, Fishpacking district, basert på den lange og spennende historien til Bontelabo. Neste trinn er å bygge et moderne hotell i sjøfronten. Det arbeides med å få godkjent byggeplanene. Eksisterende bygningsmasse skal videre deles opp og tilgjengeliggjøres for publikum for å skape nytt liv på en av byens beste tomter. Les mer her: https://bontelabo.no/

Ytrebyen - en vital og grønn bydel

Ytrebyen ligger sentralt til på Birkeland utenfor Bergen. Med to bybanestopp i umiddelbar nærhet, og kort vei til Bergen Lufthavn, har området svært god kollektivdekning. Det har i 2019 vært arbeidet videre med ny reguleringsplan for Ytrebyen. Denne blir forhåpentlig vedtatt i 2020/21. Ambisjonen er å bygge 650-700 leiligheter i tunformasjon med grønne arealer og lekeplasser. GC Rieber Eiendom eier/kontrollerer i dag ca. 95 % av planområdet.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • Et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.

  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.

  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og forvaltning, og på denne måten skape verdier for sine eiere.

  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er på Marineholmen, Bontelabo, Birkeland og i Solheimsviken.

NØKKELTALL

(MNOK)

Driftsinntekter 278
Driftsresultat 60
Resultat før skatt 293
Totalkapital 2007
Antall ansatte  37

Tor Instanes, Adm.dir.
GC Rieber Eiendom