Årsregnskap GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 18,21 45 480 39 216
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 45 480 39 216
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 21 81
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,8,16,21 37 361 32 057
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 6 598 3 801
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 16,21 23 755 28 363
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 67 734 64 302
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -22 255 -25 086

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,21 229 356 86 731
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra konsernselskap 21 6 135 8 029
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 2 390 1 252
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 17 44 047 33 933
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 7 31 351 -21 898
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning/reversering av nedskriving av finansielle anleggsmidler 6 15 125 1 680
Finansinntekter og finanskostnader Nedskriving av konserninterne finansposter 5,21 -24 981 -31 124
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad til konsernselskap 21 -5 054 -4 315
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -19 401 -10 805
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 17 -23 455 -24 829
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 255 512 38 654
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 233 258 13 567
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 9 9 979 5 233
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 223 278 8 334

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2019 31.12.2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 9 162 14 628
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 17 048 27 077
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 26 210 41 704

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 564 1 646
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 1 473 1 977
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 3 037 3 623

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 271 144 1 283 073
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 6 28 196 19 108
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Konsernfordringer 14 50 000 10 305
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 12 291 1 661
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 349 631 1 314 148
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 1 378 878 1 359 476

Omløpsmidler

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 14 13 155 11 630
Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer 1 091 466
Omløpsmidler Fordringer Konsernfordringer 14 188 510 129 436
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 202 755 141 533

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 7 284 324 214 794
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 7 408 890 414 391
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 7 13 944 14 546
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 707 158 643 730
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 164 091 134 667
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 1 074 005 919 930
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 2 452 883 2 279 405

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2019 31.12.2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 19 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Egne aksjer 19 -579 0
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 234 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 367 224 1 194 828
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 1 367 224 1 194 828
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 10 1 830 459 1 658 642

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 10 297 11 171
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 10 297 11 171

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 13,20 250 000 250 000
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 13,20 324 634 317 410
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 574 634 567 410

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 2 352 1 723
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 2 805 2 086
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 24 703 31 500
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 7 632 6 873
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 37 493 42 182
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 622 424 620 763
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 2 452 883 2 279 405

Bergen, 02.april 2020

 

 

 

Camilla Grieg
Styrets leder

Per Otto Dyb
Styrets nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Henriette Rieber
Styremedlem

Marianne Wik Sætre
Styremedlem

Paul Christian Rieber
Adm.dir.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 233 258 13 567
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 6 598 3 801
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 9 856 29 444
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -2 390 -1 252
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 10 233 2 724
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer -1 524 1 063
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 629 -5 027
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -650 -647
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter -32 146 28 722
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -58 166 -55 027
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 165 697 17 368

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -546 -895
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 2 390 1 252
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapir -430 549 -515 202
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapir 414 698 562 145
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapir -9 493 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 100 6 078
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap -8 779 -290 523
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -32 180 -237 144

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp/salg av egne aksjer -26 933 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig pantegjeld 0 250 000
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av annen langsiktig gjeld -108 199 -199 294
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 115 423 157 844
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer -42 597 18 434
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -10 233 -2 724
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -31 500 -31 500
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -104 038 192 760
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) 29 479 -27 016
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 134 667 161 195
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -55 488
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 164 091 134 667