Årsregnskap 2019 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 4 1 781 061 1 844 797
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 133 658 100 351
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 103 703 582
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 2 018 423 1 945 730
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 808 902 947 751
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 355 572 333 476
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 246 274 231 825
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 2 372 -52 206
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 26 388 676 398 992
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 1 801 796 1 859 838
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat 216 627 85 892

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 12 391 -90 900
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 3 242 255 310 254
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 9 145 5 192
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 42 157 32 032
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) 3 848 -4 114
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 14 29 342 -21 898
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning / reversering av nedskrivning av finansielle anleggsmidler 15 125 1 680
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -111 983 -99 534
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -24 486 -25 408
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 217 794 107 304
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 434 421 193 196
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 -36 187 -24 621
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 398 234 168 575
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel 13 768 44 623
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel 384 466 123 952

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2019 31.12.2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 9 295 17 673
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 64 072 87 366
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 15 288 32 908
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 88 656 137 946

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 728 199 1 757 328
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 334 748 265 346
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 1 689 242 1 770 606
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 62 707 68 459
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 3 814 896 3 861 739

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 947 458 937 005
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 24 483 17 275
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 28 284 19 244
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansierte pensjonsforpliktelser 15 0 986
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 20 2 534 7 240
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 002 759 981 749
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 4 906 310 4 981 435

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 291 269 305 612

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 246 911 304 647
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 67 749 104 317
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 314 661 408 964

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 284 324 214 794
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 559 112 414 391
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 14 13 944 14 546
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 857 380 643 730
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 638 302 421 399
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 2 101 611 1 779 706
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 7 007 922 6 761 141

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2019 31.12.2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Egne aksjer -579 0
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 234 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 577 550 2 268 521
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 577 550 2 268 521
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 738 812 737 176
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 3 779 596 3 469 511

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 35 514 37 214
Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 199 225
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 35 713 37 439

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 428 902 2 513 790
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 369 886 332 072
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 2 798 788 2 845 862

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 57 434 53 560
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 158 330 181 409
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 14 403 11 227
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 39 041 39 218
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 32 609 39 406
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 92 008 83 508
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 393 825 408 329
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 3 228 326 3 291 630
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 7 007 922 6 761 141

Bergen, 02.april 2020

Camilla Grieg
Styrets leder

Per Otto Dyb
Styrets nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Marianne Wik-Sætre
Styremedlem

Henriette Rieber
Styremedlem

Paul Christian Rieber
Adm.dir.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 434 421 193 196
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -11 147 -7 402
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -103 703 -582
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -242 255 -310 254
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 246 274 231 825
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler/finansielle eiendeler -12 753 -53 886
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -12 391 90 900
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -9 145 -5 192
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 111 983 99 534
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager 14 344 -16 282
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer 57 736 35 508
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -23 080 -11 960
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -263 -550
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer -2 502 61 985
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler -29 342 21 898
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) 1 940 -114
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 83 659 -44 913
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 503 775 283 710

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -481 409 -275 808
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet -49 352 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 136 511 4 669
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 343 346 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 9 145 5 192
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer/verdipapirer -440 042 -755 830
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer/verdipapirer 430 430 599 544
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -51 372 -422 233

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 50 666 1 164 636
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -150 762 -836 731
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld 37 815 -43 903
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt 3 874 -55 910
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -111 983 -99 534
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp/salg av egne aksjer -26 933 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 4 000 51 066
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -39 406 -36 770
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -232 729 142 854
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) 219 673 4 331
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 421 399 414 110
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -2 771 2 958
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 638 302 421 399