Årsberetning

Viktig informasjon

Det vises til koronakrise, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien både innenlands og over hele verden. På denne bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt oppmerksom på at konsernregnskapet med tilhørende noter viser konsernets stilling pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av økt usikkerhet og tilhørende verdifall som følge av pandemien således ikke er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt understrekes at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det som fremkommer pr 31.12.19.

Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat eierselskap med virksomhet i fem aktive kjerneområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje som fra 2020 utgjør et 6. forretningsområde under navnet Fortuna. Gruppens forretningsmodell 4.0, er basert på selvstendige forretningsområder med egne styrer og komplette lederteam, alle samlet under et felles verdigrunnlag og merke med visjonen Creating Joint Futures.

GC Rieber har opprinnelse fra 1879, med dokumenterte resultater for godt samfunnsansvar som en integrert del av virksomheten. Gruppen har nye kraftige ambisjoner innen bærekraft. Selskapenes spesialiserte kompetanse i sine markeder kombinert med eiernes og ledelsens engasjement for innovasjoner og utvikling, vil gi mange spennende og lønnsomme kundereiser inn i fremtiden.

GC Riebers hovedkontor er i Bergen. Det er operative datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Danmark, Australia, Canada, Russland, India, Sør-Afrika, Tunisia, Island og på Færøyene. Gruppen har en samlet omsetning på ca. kr 2 milliarder, en totalbalanse på over kr 7 milliarder, om lag 600 arbeidsplasser og nærmere 200 aksjonærer.

For informasjon om forretningsområdene viser vi til selskapsvise presentasjoner i selskapets årsrapport og på vår hjemmeside www.gcrieber.com  

Hovedinntrykk

Det 140. regnskapsår ble godt for GC Rieber samlet sett. To større salg med ekstraordinære gevinster, et godt finansresultat og alle virksomheter i pluss gav et godt årsresultater for gruppen. Driftsresultatet ble kr 216,6 mill. mot kr 85,9 mill. året før, resultat før skatt ble kr 434,4 mill. mot kr 193,2 mill. i 2018. Egenkapitalavkastningen ble 12,0 % mot 5,8 % i 2018.

Den underliggende driften i virksomhetene varierte betydelig, slik det også er lagt til rette for i forretningsmodellen. Oils og Eiendom leverte gode resultater, Compact og Salt var tilfredsstillende, mens resultatet av driften i Shipping fortsatt var negativ.

 

GC Riebers balanse og likviditetssituasjon er solid. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 2019 53,9 %, mens den var 51,3 % året før.

Ved inngangen til 2020 ble det innført en ny forretningsmodell 4.0 med økt fokus på GC Riebers eierskap til virksomhetene og større selvstendighet til virksomhetene. Det er etablert et nytt forretningsområde innen finans og det er gjennomført refinansiering av flere av virksomhetene. 

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2019 2018
Samlede driftsinntekter 2018 1946
Resultat før skatt 434  193
Egenkapital  3780 3470
Totalkapital 7008 6761
Avkastning på egenkapitalen 12,0 % 5,8 %
Avkastning på totalkapitalen 7,9 % 4,5 %
Egenkapitalandel 53,9 % 51,3 %

Viktige hendelser i 2019

  • Salg av eiendommen «Skipet» i Bergen med betydelig regnskapsmessig gevinst
  • Salg av skipet «Ernest Shackleton» med betydelig regnskapsmessig gevinst
  • Historisk gode resultater i finansinvesteringene
  • Ferdigstilt og satt i drift trinn 4 ved GC Rieber Oils sin konsentratfabrikk i Kristiansund
  • GC Rieber rundet 140 år og GC Rieber Fondene 90 år 

Viktige hendelser etter regnskapsårets slutt

  • Koronavirus, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien gir massive negative konsekvenser for GC Riebers verdier og utviklingsmuligheter
  • Shearwater overtok CGGs marine seismikkvirksomhet
  • Etablering av GC Rieber Fortuna AS som eget forretningsområde for kapitalforvaltning

Finans

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer. Det er videre bestemt at selskapet over tid skal ha en viss andel av balansen eksponert mot finansmarkedet. Nivået på likviditetsreservene skal vurderes fortløpende utfra både et defensivt behov for beredskap og et offensivt middel til å kunne gripe muligheter. Fra og med regnskapsåret 2020 er kapitalforvaltningen skilt ut fra morselskapet som et eget forretningsområde, under navnet GC Rieber Fortuna AS.

Finansporteføljen har i 2019 levert over målsetningen, med en avkastning på 8,7 %. Aksjeandelen er fremdeles noe under målsetningen, men dette må sees i sammenheng med selskapet øvrige finansielle eksponering. 2019 har generelt sett vært et godt år for de fleste aktivaklasser, til tross for en rekke usikkerhetsfaktorer globalt sett.

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av konsernets netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere valutaeksponeringen er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres.

Styret vurderer samlet sett konsernets finansielle og likviditetsmessige situasjon som god, i alle fall forut for koronakrisen. Det understrekes at morselskapet må være rustet til å støtte oppunder investeringer i datterselskapene, samt å bevare handlekraft hvis selskapene opplever aktivitetsbortfall. Selskapet har pr. 31.12.19 en trekkfasilitet tilgjengelig i DNB Bank.

Verdensøkonomien hadde en sunn vekst i 2019, men i løpet av 1. kvartal 2020 fikk dette en brå slutt gjennom koronakrisen, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien innenlands og over hele verden. I skrivende stund er det høyst usikkert hvor langt ned aktiviteten vil gå og konsekvensene er uoversiktlige. Alle økonomiske og finansielle vurderinger, prognoser og planer er derfor beheftet med betydelig risiko.

Markedet for finansiering av nye prosjekter har ha vært godt i 2019. Bankenes finansieringskostnad syntes stabile, noe som også reflekteres i selskapets lånemarginer i 2019. Rentemarkedet var ved utgangen av året stabilt, men har også blitt sterkt påvirket av uroen i markedet etter nyttår.

Konsernet har hatt en god dialog med banker og finansinstitusjoner i 2019, og opplever fortsatt god interesse for å finansiere prosjekter i regi av GC Rieber Gruppen.

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2019 kr 220 mill., hvorav kr 504 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -51 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -233 mill. fra finansieringsaktiviteter.

Investeringsaktiviteten har i 2019 vært størst innen Eiendom og Oils.

Det har blitt betalt utbytte med kr 8 mill. til aksjonærene i datterselskaper innen gruppen, mens det ble betalt utbytte fra morselskapet GC Rieber AS med kr 32 mill.

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.19 kr 394 mill., som utgjør 12 % av den samlede gjeld, mot kr 408 mill. og 12 % i fjor.

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2019 kr 29 mill., hvorav kr 166 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -32 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -104 mill. fra finansieringsaktiviteter. Selskapets kortsiktige gjeld var pr. 31.12.19 kr 37 mill., som utgjør 6 % av den samlede gjeld, mot kr 42 mill. og 7 % i fjor.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Organisasjon

Ved utgangen av 2019 var det til sammen 398 ansatte i gruppen, mot 402 året før. Det var 130 kvinnelige ansatte (tilsvarende 33 %) mot 126 i 2018 og 268 mannlige ansatte (tilsvarende 67 %) mot 276 i 2018. Det var 120 innleide sjøfolk på skipene, mot 126 i 2018. I tillegg var det 51 innleide som hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper. Samlet omfatter derved gruppen 569 arbeidsplasser mot 575 i 2018. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2019. 

GC Rieber vurderer mangfold som en viktig forutsetning for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god balanse hva gjelder bl.a. kompetanse, kjønn og alder blant medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges alltid kompetanse tungt, og det er iverksatt flere aktiviteter med tanke på å bedre den kjønnsmessige balansen. Det er i 2019 bl.a. fastsatt konkrete målsettinger for mangfold som skal nås i løpet av en treårsperiode, bl.a. 40 % andel kvinner i lederstillinger. Morselskapets ledergruppe besto ved inngangen til 2020 av 2 kvinner og 3 menn (40 % kvinner). Det er god balanse i form av kvinner i ledende stillinger i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i gruppen, men alle selskapslederne er menn. I styrene i gruppen er det også god kjønnsmessig balanse, hvor flere selskaper har 60 % kvinneandel. I morselskapets styre er det også 3 kvinner og 2 menn (60 % kvinner). 

GC Riebers Lederforum, som består av 30 av gruppens ledere, har hatt to samlinger i 2019 med fokus på innovasjon, leder- og kompetanseutvikling. Utvikling av medarbeidere og kompetansebygging er høyt prioriterte områder i GC Rieber. Alle medarbeidere har individuelle kompetanse- og utviklingsplaner som følges opp jevnlig basert på selskapets målsettinger, strategier og prioriteringer. Det er igangsatt et nytt lederutviklingsprogram; «Lead by example,» som er forankret i gruppens visjon Creating Joint Futures og som skal forsterke våre lederprinsipper; resultatorientert, inkluderende og tydelig.

 

I henhold til selskapsvise ordninger med overskuddsdeling og på bakgrunn av resultatene i 2019 er det i regnskapet gjort betingete avsetninger for mellom ½ og 2 ekstra månedslønner for medarbeiderne i Compact, morselskapet, Oils og Eiendom. I lys av koronakrisen vil evt. utbetaling av beløpene bli vurdert når man ser de endelige effektene av krisen.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i gruppen var på 1,9 % mot 2,8 % året før. Det er gjennomført vernerunder. Det tilbys privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til medarbeiderne.

Det er arbeidet systematisk med å bedre rapporteringen av arbeidsulykker og uønskede hendelser. På denne bakgrunn er det rapportert om 27 arbeidsulykker i 2019 mot 31 i 2018. 3 av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 24 ikke medførte fravær.

I majoritetseide selskap innen gruppen er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring, mangfold og integritet. Det er fastsatt en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av selskapene i gruppen hvert år. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger for styreleder eller adm.dir. Alle styrene foretar en årlig egenevaluering.

Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det sendes årlig ut et eierbrev til selskapene og styrene innen GC Rieber Gruppen med forventede avkastningskrav og ønskede retninger og prioriteringer fra eier.

GC Rieber rundet 140 år i 2019 med jubileumsarrangement i Grieghallen for ansatte og styremedlemmer, teaterforestillingen «Skipet de Zee Ploeg» og middag for aksjonærene samt en styrekonferanse for alle styremedlemmer innen gruppen.

Innovasjon og teknologi

Gruppen har det siste året hatt økt fokus på teknologidrevet innovasjon. Den digitale grunnmuren har blitt styrket gjennom ytterligere å ta i bruk data og digitalisere arbeidsprosesser rundt ERP og Business Intelligence. Vi er også kommet langt i arbeidet med å overføre systemene våre til skybaserte løsninger.

I 2019 ble det ansatt en trainee som digital forretningsutvikler, først med oppgaver i Shipping og deretter i Eiendom. Hun var også delaktig i gjennomføringen av GC Rieber Innovation Challenge, en intern innovasjonskonkurranse med 13 påmeldte team, hvorav 5 finalister presenterte forretningsideene sine på 140-års jubileet i Bergen. Gjennom hele våren jobbet teamene med sine innovasjoner og fikk trening i både innovasjonsmetodikk (Design Thinking) og presentasjonsteknikk.

Innovation Challenge skapte mye engasjement og entusiasme og bidro til å løfte frem og synliggjøre mye av innovasjonen som pågår i selskapene, samt skapte grobunn for nye ideer. Samtlige 5 vinnere har blitt videreført som prosjekter. Salt og Eiendom har også gjennom høsten hatt et felles utviklingsteam der de har samarbeidet om videreutvikling av en kundeportal og selvbetjeningsløsninger for kundene.

Alle selskapslederne og morselskapets ledergruppe foretok i 2019 en studietur til Silicon Valley for å besøke tankesmier, Stanford University, akseleratorer, investormiljøer og en rekke teknologiselskaper. Det gav et sett av nye impulser og, gjennom felles refleksjon og samtaler, en ny referanseramme og et nytt vokabular. Det ble en viktig påminnelse om at fremtiden kommer raskere enn vi gjerne liker å tro.

Samfunnsansvar og bærekraft

Å ta vare på våre omgivelser har vært en viktig verdi for GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. Etableringen av GC Rieber Fondene i 1929, ivaretakelse av samfunnet som en av de fire interessegruppene til bedriften og integrering av godt samfunnsansvar i strategier og daglige forretninger, er alle eksempler på dette.

2019 ble året da tanken om samfunnsansvar (CSR) ble komplettert med ordet bærekraft, som etter hvert havnet på alles lepper. Temaet har vært fokusert på også i GC Rieber Gruppen og er tydelig til stede i gruppens styrer og ledergrupper. GC Riebers leveregel nr. 10 lyder: «Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok». Denne både har vært, og er stadig, en viktig rettesnor og inspirasjon for gruppen.

I tillegg til miljømessig bærekraft, er også sosial og økonomisk bærekraft viktige verdier. Vi har en egen Code of Conduct for å sikre kvalitet i leverandørkjeder og et aktivt fokus på bekjempelse av korrupsjon. Om lag hver femte krone av gruppens overskudd går dessuten til GC Rieber Fondene og de formål som der støttes innenfor helse, kultur og friluftsliv.

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact. Gjennom årlig rapportering og fokus på FNs bærekraftsmål, har gruppen et godt grunnlag for å intensivere arbeidet med bærekraft frem mot 2030. Samtlige selskaper i gruppen har gjennom grundig analyse valgt ut de prioriterte bærekraftsmål hvor de har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell. Les mer om disse i selskapets årsrapport og på vår hjemmeside www.gcrieber.com.

I november 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds Bærekraftspris. I juryens begrunnelse står det at selskapet de siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler …». Prisen har vært til stor inspirasjon også for resten av GC Rieber Gruppen og bekrefter at langsiktig og målrettet arbeid over tid, både virker og legges merke til. Dette tar vi med oss videre i arbeidet mot en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig fremtid som er forankret i GC Riebers visjon Creating Joint Futures.

Strategi og fremtidsutsikter

Verdigrunnlaget, merkevaren og den langsiktige strategien for GC Rieber ligger fast. I løpet av 2019 har styret imidlertid utviklet en ny forretningsmodell 4.0, som er blitt iverksatt fra og med 2020. Sentralt i denne står en porteføljevurdering med ytterligere diversifisering og risikofordeling, hvor hvert av kjerneområdene over tid beskjeftiger minimum 10 % og maksimum 20 % av gruppens kapital. Som følge av dette er det bl.a. etablert et nytt forretningsområde innen kapitalforvaltning ved inngangen til 2020. Porteføljeselskapene blir mer selvstendige i den nye modellen og morselskapets virksomhet konsentreres mest om eierrollen til virksomhetene, i tillegg til å levere noen fellestjenester hvor dette etterspørres. GC Rieber skal for øvrig fortsatt være kjennetegnet av en solid balanse og god likviditet.

Styret er opptatt av stadig å utvikle gruppen, hvor inngang og utgang av virksomheter er en naturlig del av strategien. Styret har gjennom 2019 vært særlig opptatt av å legge til rette for øket innovasjonstakt og utvikling av nye prosjekter som kan bidra til å forbedre gruppens avkastning og danne grunnlag for mulige nye forretningsområder i fremtiden.

Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Det er et mål å avgrense den samlede eksponering mot enkeltbransjer og individuelle store risiki. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig.

Det er som følge av koronakrisen ekstremt stor usikkerhet om fremtidsutsiktene. Selv om GC Rieber i utgangspunktet er robust, både porteføljemessig og finansielt, er det for tiden uklart hvordan de endelige virkningene av krisen vil slå ut.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytter og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs og i parallellinvesteringer i selskapets prosjekter.

GC Rieber-aksjen omsettes gjennom DNB som salgskanal og aksjeadministrasjon er ivaretatt gjennom VPS. Siden oljekrisen i 2014 har både kursen og omsetningen ligget på et lavt nivå. Etter innspill fra aksjonærene benyttet styret i 2019 fullmakten til kjøp av egne aksjer, et tilbud som ca. 25 av selskapets aksjonærer valgte å benytte seg av. I etterkant av dette ble alle ansatte i GC Rieber tilbudt å kjøpe aksjer, noe mange benyttet seg av. Det har blitt arbeidet med å få noen av de større aksjonærene til å opptre som market-makere i aksjen, noe som man tar sikte på å gjennomføre så snart virkningene av koronakrisen fremtrer klarere. Det foreligger ingen planer om børsnotering eller registrering av GC Rieber-aksjen på den unoterte listen.

Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene utbytter som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formueskatt og utbytteskatt, samt noe til løpende nettoavkastning. Over tid har det vært en utdelingsprosent på om lag 20 % av konsernresultatet, noe som også er et nedre mål fremover. Som følge av store underskudd i flere år, har den reelle utdelingsprosenten imidlertid økt opp til ca. 30 %.

På bakgrunn av at 2019 gav et svært godt resultat etter engangsposter, hadde styret planlagt et økt utbytte i forhold til de senere år. På bakgrunn av koronakrisen har man imidlertid, også i tråd med holdningene i det politiske ordskiftet i Norge, valgt å redusere utbyttet til et minimum for å preservere mest mulig likviditet i selskapet. Det foreslåtte utbyttet på kr 60,- per aksje vil for en typisk personlig aksjonær som benytter bunnfradraget på annen formue, og som ikke har skjermingsfradrag, omtrent akkurat dekke eierkostnadene i form av utbytteskatt og formuesskatt. Styret ber imidlertid igjen om generalforsamlingens fullmakt til, i løpet av 2020, å kunne utbetale ytterligere inntil kr 60,- per aksje, når man ser de endelige effektene av krisen.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat  223,3
Avsatt til utbytte 24,7
Overført til annen egenkapital  198,6
Sum disponert  223,3

 

Bergen, 02.april 2020

 

 

Camilla Grieg
Styreleder

Per Otto Dyb
Nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Henriette Rieber
Styremedlem

Marianne Wik Sætre
Styremedlem

Paul Chr. Rieber
Adm.dir.