Oils

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Oils er en etablert produsent av omega-3-konsentratingredienser til et globalt marked. Den totale verdien av dette markedet blir av GOED, den globale paraplyorganisasjonen for omega-3, anslått til en verdi av NOK 10 milliarder for ingredienser og NOK 100 milliarder for sluttprodukter. Ingrediensmarkedet har det siste året hatt en vekst på 7-8 %. Fremover forventer GOED en årlig vekst på omkring 5 % for omega-3 ingredienser.

De største markedene for omega-3-konsentrater er USA etterfulgt av Asia og Europa. Størst vekst ser vi i asiatiske land i takt med sterkere fokus på helse og en økende middelklasse. 80 % av veksten det siste året kom fra Asia hvor det tradisjonelt sett brukes betydelig mindre penger på omega-3 per forbruker enn i etablerte markeder som USA og Europa.

Fokus på nisjeposisjon, høyverdige produkter og service av beste kvalitet er kjernefokus for selskapet.

Trenden med forflytting av volum fra kun raffinerte oljer til konsentrater fortsetter. Sluttbrukernes preferanse for færre og mindre kapsler er en viktig driver for dette. Konsentratingrediensene står fortsatt for kun 19 % av samlet volum, men utgjør likevel hele 39 % av verdien i det totale omega-3 markedet. Dette understreker det faktum at konsentrater er høyverdige produkter, noe som også speiles i det høyteknologiske og avanserte håndverket som kreves for å produsere ingrediensene.

Konkurransen i omega-3-markedet er vedvarende sterk. Den sterkeste konkurransen ser vi dog på mer lavverdige og lavkonsentrerte produkter som GC Rieber Oils styrer unna. For høykonsentrerte oljer er antall konkurrenter relativt få. Våre konkurrenter består derfor primært av større, internasjonale kjemikonsern og mindre, norske konkurrenter som er tilknyttet den marine klyngen med hovedvekt i Møre og Romsdal. Konkurrenter som er etablert av råvareleverandører i Sør-Amerika har så langt ikke lyktes. Isolert sett ser ikke nærhet til råvarer ut til å være en sterk nok fordel for å lykkes i markedet.

Fokus på nisjeposisjon, høyverdige produkter og service av beste kvalitet er kjernefokus for selskapet. GC Rieber Oils produserer omega-3-konsentrater med de strengeste krav både til omega-3-innhold, smak, renhet og holdbarhet. Dette er en strategi som de siste årene har vist seg å være svært konkurransedyktig.

Markedsutvikling

GC Rieber Oils kan glede seg over nok et år med solid topplinjevekst og nok et historisk rekordresultat i året som har gått. Både i Asia og Nord-Amerika opplevde vi salgsvekst. For Europa har salgsutviklingen siste året vært negativ. Dette er helt og holdent fordi vi har måtte si nei til leveranser grunnet manglende produksjonskapasitet. I alle salgsregioner har selskapet måtte takke nei til kundeleveranser av samme årsak. Glede over gode resultater har tidvis blitt brutt av frustrasjon over leveranseutfordringer.

Det Europeiske markedet har de siste årene hatt tilnærmet null eller negativ vekst. Til tross for dette har GC Rieber Oils opplevd stor etterspørsel etter våre TG- produkter (triglyseridprodukter). Salgsvolumet til det Europeiske markedet har likevel vært lavere enn foregående år, da vi også i dette markedet har måttet være restriktive grunnet begrensninger i produksjonskapasitet.

Asia er markedet hvor vi nok et år har opplevd den sterkeste veksten. Dette er i tråd med den internasjonale utviklingen som viser at det asiatiske markedet har hatt en formidabel vekst de siste årene. Markedet er nesten utelukkende TG-basert, noe som er positivt for GC Rieber Oils, da vi har investert i å opparbeide en av verdens største og beste kapasiteter på TG.

Nord-Amerika er vårt største EE (etylester) marked, men vi ser nå en trend mot mer TG-baserte produkter. Markedet er i all hovedsak dominert av store kunder som bestiller årlige volum basert på anbudsprosesser. Mens det nordamerikanske markedet tidligere har vært dominert av USA har vi det siste året sett en sterk økning i ordrer til Canada. Vi ser også en økning i andel high-end-produkter som vi selger til Nord-Amerika.

Innovasjoner og ekspansjon

Innovasjonsarbeidet har fått forsterket fart i året som har gått. FoU avdelingen har en fremtredende rolle for å drive dette arbeidet gjennom tverrfaglige grupper med produksjon og salgsavdelingen. Pilotanlegg og laboratoriet er sentrale verktøy i produkt- og prosessinnovasjoner. Selskapets organisasjon, kultur og kompetanse gir hurtighet i fasene fra idé til et industrialisert produkt. I 2018 realiserte selskapet, i tett samarbeid med en kunde, et helt nytt og innovativt produkt som allerede har gitt økt salg og gode marginbidrag. Videre samarbeid med kunden om nye versjoner av produktene er også i gang.

Ulike støtteordninger fra norske myndigheter har fått en enda større betydning for å realisere selskapets digitaliserings- og innovasjonsprosjekter. Innovasjons- og FoUlisten til selskapet er lang og prioritering av de viktigste prosjektene er noe selskapet utfordres på.

Etter utredninger og pilotkjøringer valgte selskapet i starten av 2018 å ekspandere konsentratfabrikken med to nye avanserte teknologiske prosesser i tillegg til økt kapasitet. Denne Trinn 4 utvidelsen har gått etter planen og ventes fullført i løpet av andre halvår av 2019. Ytterligere bredde, fleksibilitet og skala i den avanserte teknologiplattformen ventes å gi forsterket konkurransekraft. Året 2019 vil bli utfordrende for å realisere planlagt rekordhøy produksjon og salg ved siden av implementering av de to nye teknologiske prosessene.

GC Rieber Distribution

GC Rieber Distribution AS, partnerskapet med det peruanske fiskerikonsernet Hayduk har blitt styrket ytterligere i 2018. Selskapet kjøpte historisk store volum av fiskeolje i året som gikk og dro god nytte av logistikkfordelene med økte volum. GC Rieber Distribution økte antall kunder i løpet av året og det ble ansatt en salgssjef. Selskapet har utvidet lånerammene med banken kraftig for å sette det i stand til å ta del av veksten som vi tror kommer. Samarbeidet er blitt kraftfullt ved å kombinere tekniske og kommersielle fellesprosjekter. Dette har i 2018 utløst konkrete tiltak på flere av fabrikkene til Hayduk der fiskeoljekvaliteten er forbedret. Ytterligere prosjekter og tiltak diskuteres som del av samarbeidet.

Samarbeidet er blitt kraftfullt ved å kombinere tekniske og kommersielle fellesprosjekter.

/ FAKTA GC RIEBER OILS

  • GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.
  • Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet. 
  • Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

 

NØKKELTALL (MNOK)  
Driftsinntekter 308
Driftsresultat 53
Resultat før skatt 47
Totalkapital 419
Antall ansatte 64

Foto: GC Rieber Oils AS

Foto: Fotograf André