Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 36 063 54 955 91 018
Tilgang i året 878 0 878
Årets endring i omregningsdifferanser 0 -4 -4
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 36 941 54 952 91 893
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 16 291 12 122 28 412
Årets ordinære avskrivninger 2 978 9 923 12 901
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 19 269 22 044 41 313
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 17 673 32 908 50 582
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5 år 5 år

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2018 relaterer seg i det vesentligste til investeringer i nytt ERP system for konsernet.

Balanseført goodwill ved utgangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av datterselskapene GC Rieber Chemicals AS (tidligere DPI Chemical Industrier AS) i 2013 og Saltkaup ehf i 2017. Goodwill ble beregnet til hhv. 4 655 og 43 713 på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2018.