Note 6
- Varige driftsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Tomter/ grunnareal Bygninger/ fast eiendom Maskiner/ anlegg Skip/ kontrakter Driftsløsøre/ inventar Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 541 543 1 939 672 599 071 3 124 303 126 788 6 331 377
Restrukturering / reklassifisering 0 -74 286 -10 360 -101 450 12 536 -173 561
Tilgang i året 69 287 128 413 52 916 1 101 23 212 274 930
Avgang til anskaffelseskost 0 -16 740 -59 404 0 -11 949 -88 093
Årets endring i omregningsdifferanser 0 -323 -1 939 97 154 -314 94 579
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 610 830 1 976 737 580 284 3 121 109 150 272 6 439 233
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 70 730 741 175 375 641 1 406 320 74 478 2 668 344
Restrukturering / reklassifisering 0 -38 205 -35 782 -101 450 1 877 -173 561
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 0 -16 289 -56 556 0 -11 162 -84 007
Årets ordinære avskrivninger 0 69 274 31 635 101 394 16 620 218 924
Årets nedskrivninger 3 555 0 0 -55 761 0 -52 206
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 74 285 755 955 314 938 1 350 503 81 813 2 577 494
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 536 546 1 220 782 265 346 1 770 606 68 459 3 861 739
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

 

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 218 924 217 910
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 12 901 5 820
1 Sum ordinære avskrivninger 231 825 223 730
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler -52 206 -14 632
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger -52 206 -14 632

 

Reverserte nedskrivninger utgjør 55 761 og relaterer seg i hovedsak til skip. Det er foretatt en nedskrivning på en av konsernets tomter med 3 555.

Det foreligger pr. 31.12.2018 ingen øvrige indikasjoner på verdifall på konsernets varige driftsmidler.