Note 31
- Betingede utfall

I 2012 mottok selskapet Armada Seismic Invest II AS (den gang et datterselskap i GC Rieber konsernet, nå et datterselskap av Shearwater) et krav fra Arrow Seismic Invest II Ltd (nå PGS Geophysical (UK) Limited) på ca. EUR 9 mill. Kravet ble avvist i kjennelser først fra Bergen Tingrett og deretter fra Gulating Lagmannsrett. I juli 2018 ble kravet endelig avvist av Høyesteretts ankeutvalg, og Armada ble tilkjent fulle saksomkostninger.

I september 2016 besluttet GC Rieber Shipping ASA og det heleide datterselskapet GC Rieber Crewing AS å legge ned virksomheten i GC Rieber Crewing. Prosessen var et resultat av de utfordrende subsea- og seismikkmarkedene og et behov for å redusere kostnadsnivået. I desember 2016 mottok selskapet en stevning fra en gruppe tidligere ansatte i GC Rieber Crewing som ble berørt av avviklingen. 14 av de tidligere ansatte krever økonomisk kompensasjon og gjeninnsettelse i stillingene sine, mens to av de tidligere ansatte kun krever økonomisk kompensasjon. Bergen Tingrett avsa 20. mars 2018 en kjennelse der den ga GC Rieber Shipping ASA og GC Rieber Crewing AS medhold, og fastslo at hver av partene skulle dekke sine egne saksomkostninger. Motparten har anket saken, og behandling i Gulating Lagmannsrett er berammet til juni 2019.

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio til Statoil Venture. Resterende eierandel ble solgt i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Statoil Venture selger aksjer eller deler av Octios eiendeler. Earn-out beløpet vil utgjøre 5 % av salgsprisen ved salg innen 31. desember 2022.