Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente-, bunkers- og valutarisiko. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Rente
Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Rentesikret del av langsiktig gjeld

Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall innen 1 år 33 913 76 542
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 1-2 år 33 913 76 542
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 2-3 år 81 962 528 775
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 3-4 år 569 691 21 900
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 4-5 år 49 950 21 900
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall senere enn 5 år fra balansedato 134 263 206 213
Rentesikret del av langsiktig gjeld 1 Sum 903 690 931 872
Rentesikret del av langsiktig gjeld
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav USD 609 877 616 159
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav NOK 293 813 315 713

Likviditet
Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse. I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Bunkers
Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.
Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta
En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2019.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.


Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

 

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Termin for sikring av salgsinntekter USD 9 900 2 019 8,55 -1 305
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 1 400 2 019 10,08 -12
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 1 100 2 019 9,69 -279
1 Sum finansielle sikringsinstrumenter -1 597