Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 513 790 2 117 499
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 53 560 109 470
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 33 961 85 289
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 91 085 124 310
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 2 692 397 2 436 568

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 1 166 127 464 107
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 318 890 855 917
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 2 957 2 427
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 1 770 606 1 717 984
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer 460 694 0
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 163 364 139 535
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 135 867 224 377
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 4 018 505 3 404 347

I tillegg til forpliktelsene listet over har GC Rieber Shipping ASA gitt garantier for lån i tilknyttet selskap, se note 3 for detaljer.

GC Rieber Compact AS har garantert for mulig utkjøp av minoritetsinteresser i Compact India Pvt. Ltd.
Minoritetseier (IFU) kan i 2022 kreve put-opsjon utført etter høyeste verdi i følgende modeller:
1. Market value
2. IFU's cost price + 9 % p.a.
3. IFU's share of book value + 12.3%