Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2018 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Forfall innen 1 år 83 332 240 887
Forfall om 1-2 år 333 332 195 137
Forfall om 2-3 år 179 430 618 261
Forfall om 3-4 år 1 110 888 468 895
Forfall om 4-5 år 59 307 69 197
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 747 503 525 123
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 513 791 2 117 499
Herav USD 1 256 512 1 230 817
Herav DKK 4 857 5 708
Herav NOK 1 252 422 880 974

 

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Øvrig langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.