Note 18
- Ubenyttet del av kassekreditt

Samlet limit for konsernkassekreditt for selskapene i konsernkontoordningen er 30 000. Konsernet hadde ikke netto opptrekk på denne pr. 31.12.2018. Alle heleide selskap som deltar i ordningen er solidarisk ansvarlige for totalt mellomværende på kontoen.

For selskap som benytter kassekreditt utenfor konsernkontoordningen er samlet limit 227 000, herav opptrukket 53 560, resterende ubenyttet limit er på 173 440.