Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 2 117 569 630 345 3 211 727
Årets endring i estimater 0 0 0 -658 73 -585
Innbetaling av egenkapital 0 0 0 0 51 066 51 066
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 0 0 0 58 572 18 798 77 369
Andre endringer ført mot egenkapitalen 0 0 0 587 176 763
Årets resultat 0 0 0 123 952 44 623 168 575
Avsatt utbytte minoriteter 0 0 0 0 -7 906 -7 906
Avsatt utbytte GC Rieber AS 0 0 0 -31 500 0 -31 500
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 2 268 521 737 176 3 469 511

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2018 eide selskapet ingen egne aksjer.