Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Skattekostnaden i konsernet består av:

Skattekostnaden i konsernet består av: Betalbar skatt 11 227 7 196
Skattekostnaden i konsernet består av: Endring utsatt skatt, 23 % (24 %) 9 216 19 149
Skattekostnaden i konsernet består av: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 3 971 4 343
Skattekostnaden i konsernet består av: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 206 2 588
Skattekostnaden i konsernet består av: 1 Skattekostnad 24 621 33 276
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet 13 188 23 492
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -667 -1 676
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap 0 291
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen 12 520 22 107
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 11 227 7 196
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen 0 0
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 11 227 7 196
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -3 826 -3 358
Midlertidige forskjeller: Varelager 3 393 7 781
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -2 952 -2 412
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -156 465 -151 801
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto -266 356
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 986 654
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -37 214 -36 674
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter -3 813 -879
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -10 006 -22 755
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller -5 615 222
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 269 431 -1 406 646
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 485 208 -1 615 512
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 088 089 1 181 223
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -397 119 -434 289
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 22 % 23 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -87 366 -99 886
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: 23 % (24 %) av resultat før skatt 44 435 -6 210
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning 10 706 10 433
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 206 2 588
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel -32 302 18 697
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av endret skattesats 3 971 4 343
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 173 -60
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller -2 569 3 484
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23 % (24 %) av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 24 621 33 276

 

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2018 utgjør 239 380, hvorav 21 688 relaterer seg til ordinært beskattede selskap.