Note 15
- Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har både innskuddsordninger og ytelsesordninger for sine ansatte. Ytelsesordningen er fra 31.12.2016 avviklet for alle landansatte og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Seilende personell har egen tariffestet pensjonsordning. Alderspensjon fra 60 til 67 år utgjør 60 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusive beregnet pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret og fradragsberettiget.

Konsernet har også førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Tjenestepensjonsordningen for seilende personell omfatter 21 personer pr. 31.12.2018, hvorav 19 mottok pensjon i 2018.
Driftspensjonsordningene omfatter 19 personer pr. 31.12.2018, hvorav 8 mottok pensjon i 2018.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført 7 078 i innskuddspensjon i årets regnskap.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved pensjonering, fratredelse eller død. Denne ordningen omfatter 69 personer ansatt i konsernets selskap.

Årets kostnadsførte innskudd til kompensasjonsordningen utgjør 2 879. Avsatt arbeidsgiveravgift utgjør 2 174.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2018 2017 Tjeneste -pensjon 2018 2017

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 362 -11 295 199 2 079
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 750 792 -24 -23
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 542 46 46
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 157 -1 481 0 0
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 1 268 -11 442 221 2 103

 

 

Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2018 31.12.2017 Tjeneste- pensjon 31.12.2018 31.12.2017

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 32 615 32 141 6 987 8 437
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 7 973 9 091
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -32 615 -32 141 986 654
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -4 599 -4 532 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / midler -37 214 -36 673 986 654

 

 

Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2018 2017 Tjeneste -pensjon 2018 2017

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 22 852 21 417 -4 032 -2 348
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik 1 340 1 435 -553 -1 683
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 24 192 22 852 -4 585 -4 032

 

 

Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2018 2017

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 9 091 28 742
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 201 745
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik 963 -19 737
Sammensetning av pensjonsmidler Innbetalt premie / til premiefond 0 753
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader 112 122
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger 2 170 1 291
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 7 973 9 091
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 2,35 % 3,94 %

 

 

Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2018 31.12.2017

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,60% 2,40%
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,60% 2,40%
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,75% 2,50%
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,50% 2,25%
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering 1,73% 1,48%
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00% 8,00%
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00% 0,00%