Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 225 010 130 281
Markedsaksjer Balanseført verdi 214 794 138 526
Markedsaksjer Markedsverdi 214 794 138 526

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 417 633 561 472
Obligasjoner Balanseført verdi 414 391 560 920
Obligasjoner Markedsverdi 414 391 560 920

Andre finansielle omløpsmidler

Andre finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost 14 782 16 762
Andre finansielle omløpsmidler Balanseført verdi 14 546 17 028
Andre finansielle omløpsmidler Markedsverdi 14 546 17 028

Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter er vurdert til børskurs.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør -21 898.