Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %
GC Rieber Distribution AS Kristiansund Salgsselskap 50 %

Aggregert finansiell informasjon for de felleskontrollerte virksomhetene (100 %):

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017
1 USD 1000

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 29 582 81 272
EIENDELER Anleggsmidler 36 815 284 970

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 31 272 25 379
GJELD Langsiktig gjeld 9 465 230 399
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 25 660 110 463

RESULTAT

RESULTAT Driftsinntekter 38 929 134 550
RESULTAT Driftskostnader -28 382 -128 492
RESULTAT Netto finansposter -1 352 -9 395
1 Netto resultat før skatt 9 195 -3 337
Skattekostnad -611 381
1 Årsresultat 8 584 -2 956
Årsresultat i NOK 1000 70 130 70 080
1 Konsernets andel (50 %) 35 065 35 040

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017
1 USD 1000
Netto eiendeler 01.01. 34 252 28 527
Periodens resultat 8 584 7 670
Resultat ikke tatt inn i 2016 0 755
Utbytte -7 700 -2 700
1 Netto eiendeler 31.12. 35 135 34 252
Valutakurs på balansedagen 8,69 8,21
1 NOK 1000
Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 305 272 281 034
Eierandel 50 % 152 636 140 517
Elimineringer -2 813 -2 466
1 Bokført verdi 149 823 138 050