Note 9
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Årets skattekostnad

Årets skattekostnad Resultat før skatt 13 567 68 167
Årets skattekostnad Mottatt utbytte -64 890 -45 922
Årets skattekostnad Permanente forskjeller 68 198 31 735
Årets skattekostnad Endring midlertidige forskjeller 3 489 -10 054
Årets skattekostnad Anvendelse av fremførbart underskudd -20 365 -43 926
Årets skattekostnad 1 Årets skattegrunnlag 0 0
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Betalbar inntektsskatt 0 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 121 329
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt 23% (24%) 3 881 12 955
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 231 1 400
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster 1 Skattekostnad 5 233 14 684
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller Kundefordringer 0 -68
Midlertidige forskjeller Aksjer -2 952 -2 412
Midlertidige forskjeller Obligasjoner og sertifikater -3 813 -879
Midlertidige forskjeller Driftsmidler -233 -162
Midlertidige forskjeller Langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta 6 345 5 909
Midlertidige forskjeller Andre forskjeller -1 270 -1 175
Midlertidige forskjeller Gevinst - og tapskonto 1 791 2 239
Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse -11 171 -11 267
Midlertidige forskjeller Framførbart underskudd -111 774 -132 139
Midlertidige forskjeller 1 Grunnlag utsatt skatt -123 077 -139 953
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller Skattesats 22 % 23 %
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -27 077 -32 189
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt 23% (24 %) av resultat før skatt 3 121 16 360
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 231 1 400
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av mottatt utbytte -14 925 -11 021
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 121 329
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av permanente forskjeller 15 686 7 616
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 23% (24 %) av resultat før skatt 1 Skattekostnad 5 233 14 684

 

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.