Note 8
- Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Selskapet har også førtidspensjonsavtale med ansatte født i 1962 eller tidligere og utbetaler 63% av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift. Driftspensjonsordningen omfatter 6 personer pr. 31.12.2018, hvorav 5 mottok pensjon i 2018.

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskaps Standard for pensjonskostnader. Aktuarielle gevinster og tap i perioden innregnes etter NRS6.67C med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

I tillegg til driftspensjon, er det innbetalt 1 101 i innskuddspensjon i 2018.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved pensjonering, fratredelse eller død. Balanseført verdi knyttet til denne ordningen består av akkumulert innskudd og verdiutvikling til 16 personer ansatt i GC Rieber AS.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2018 2017

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 37 -7 106
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 227 247
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 37 -967
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 302 -7 826
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2018 31.12.2017

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 9 791 9 875
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -9 791 -9 875
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -1 380 -1 392
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -11 171 -11 267
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2018 2017

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 14 520 13 089
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik 551 1 431
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 15 071 14 520
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2018 31.12.2017

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,60 % 2,40 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,75 % 2,50 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,50 % 2,25 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 1,73 % 0,00-1,48 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00 % 8,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00 % 0,00 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.