Note 7
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 225 010 130 281
Markedsaksjer Balanseført verdi 214 794 138 526
Markedsaksjer Markedsverdi 214 794 138 526

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 417 633 561 472
Obligasjoner Balanseført verdi 414 391 560 920
Obligasjoner Markedsverdi 414 391 560 920

Andre finasielle omløpsmidler

Andre finasielle omløpsmidler Anskaffelseskost 14 782 16 762
Andre finasielle omløpsmidler Balanseført verdi 14 546 17 028
Andre finasielle omløpsmidler Markedsverdi 14 546 17 028

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost på 225 010.
Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 214 794.

Obligasjoner og rentefond har en anskaffelseskost på 417 633.
Obligasjonene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 414 391.
Av obligasjonene utgjør pålydende i utenlandsk valuta USD 1 mill.

Andre finansielle instrument har en anskaffelseskost på 14 782.
Andre finansielle instrument er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 14 546.

Årets totale kostnadsført verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 21 898.