Note 17
- Finansiell risiko

Selskapet driver gjennom flere av sine datterselskaper internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder likviditet, rente og valuta.

Selskapet har ingen sikringskontrakter pr. 31.12.2018. Annen resultatført agio utgjør 1 908 og disagio 1 840.