Note 16
- Godtgjørelser og lån til Adm.dir, styre og revisor

Adm. dir. i morselskapet har i regnskapsåret mottatt 2 356 i lønn, 256 i pensjonspremie og 33 i andre godtgjørelser.
Det er i selskapet utbetalt 1 203 i styrehonorar.

Adm. dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 8. Adm. dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm.dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm.dir.
Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor 2018 2017

Honorar til revisor

Honorar til revisor Revisjon 192 429
Honorar til revisor Skatterådgivning 0 23
Honorar til revisor Andre tjenester utenfor revisjonen 85 -54
Honorar til revisor 2 Totalt honorar 277 397

Alle beløp er eks. mva.