Note 14
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Konsernfordringer langsiktige 10 305 25 826
Kundefordring på datterselskaper 10 901 12 190
Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 30 825 850
Konsernfordringer kortsiktige 98 611 67 614
1 Sum konsernfordringer 150 643 106 481
Leverandørgjeld til datterselskaper 15 124
1 Sum konserngjeld 15 124