Note 13
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2018 utgjorde 317 410.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 250 000 0
1 Sum gjeld til kreditinstitusjoner 250 000 0
Privatkonto, innskuddsordning 226 324 234 549
Mellomværende GC Rieber Fondene 91 085 124 310
1 Sum øvrig langsiktig gjeld 317 410 358 860
1 Sum annen langsiktig gjeld 567 410 358 860