Note 10
- Endring i egenkapitalen

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 1 218 424 1 682 238
Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 -430 -430
Årets resultat 0 0 0 8 334 8 334
Avsatt utbytte 0 0 0 -31 500 -31 500
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 1 194 828 1 658 642