Eiendom

Generell markedsbeskrivelse

Eiendomsmarkedet i Bergen er i stadig bedring, men det er fortsatt relativt store forskjeller mellom de ulike bydelene. Analyser fra DNB Næringsmegling viser en generell bedring fra 2017 til 2018, og det forventes ytterligere nedgang frem mot 2021. Etterspørselen etter kontorlokaler i våre områder oppleves som god. Total ledighet i GC Rieber Eiendoms portefølje var ved utgangen av året lav. Leieprisene i GC Rieber Eiendoms områder har vært relativt stabile i 2018. Et av selskapets konkurransefortrinn er evnen til å utvikle helhetlige forsknings- og næringsparker som samler aktører innen samme fagmiljø. I tillegg tilbyr vi leietakerne en rekke «pluss-tjenester» som skal gi dem bedre flyt i hverdagen.

2018 ble et rekordår i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg av eiendom i Bergen. Både lokale, nasjonale og internasjonale aktører ønsker, ifølge DNB Næringsmegling, å komme inn på Bergensmarkedet. Prisene er fortsatt relativt høye som følge av relativt få objekter i markedet. Prime yield i Bergen har det siste året ligget stabilt runde 4,5 %. Med forventning om noe stigende rente fremover forventes likeledes yielden å øke igjen på sikt. Eiendom forventes likevel å være et attraktivt investeringsobjekt også den kommende perioden.

Bærekraft - et fundament i Eiendoms strategi

Vårt «fotavtrykk» er bygg som skal stå i 100 år og som påvirker samfunnet hver dag. GC Rieber Eiendom benytter FNs bærekraftsmål og miljøstandarden BREEAM som ledestjerner for våre ambisjoner.

Våre nybygg bygges i tråd med BREEAM Excellent. Leietakere som tegnet leiekontrakt i nybygget Skipet i Solheimsviken begrunnet det med byggets tydelige arkitektoniske miljøprofil og miljøegenskaper som: BREEAM Excellent, Passivhus/Energiklasse A, byggkjøling fra sjøvann, grønt sedum tak, energiproduksjon(solceller), energilagring(batteripakker) og bærekonstruksjon i massivtre.

Vårt «fotavtrykk» er bygg som skal stå i 100 år og som påvirker samfunnet hver dag.

Skaper gode opplevelser

GC Rieber Eiendoms visjon er å skape robuste og bærekraftige løsninger for fremtiden. Den beste garantien for at vi skal klare dette er å gi våre leietakere de beste og mest bærekraftige verktøyene for å drive sin virksomhet, og ved å gi alle menneskene som ferdes eller jobber på våre områder gode opplevelser. Da blir kundene værende. For å skape gode områdemerkevarer må vi også bidra til å skape en god by - gode byrom og møteplasser hvor mennesker trives.

GC Rieber Eiendom har kompetanse og kultur for å arbeide med hele verdikjeden fra en grønn tomt eller en gammel verftseiendom til ferdige bydeler. Vi etablerer miljøer hvor høykompetente mennesker arbeider med relaterte problemstillinger. For å skape gode miljøer og arbeidsplasser samarbeider GC Rieber Eiendom tett med både arkitekter, kunder, offentlige aktører og andre samfunns interessenter. I tillegg arbeides det målrettet for å samle de riktige aktørene fra forskning, utdanning, forvaltning, gründere og etablert næringsliv. Vi prosjekterer og bygger avanserte laboratorier og kontorbygg for forskningsaktivitet. Vi utvikler "communities" sammen med våre leietakere for å dele infrastruktur (laboratorier, makerspace, møterom, auditorier og co-work space), avholder arrangementer og forteller om nyheter. En bred og dyp kompetanse i organisasjonen skaper verdier.

Marineholmen

Marineholmen utvikles til et sentrumsnært innovasjonsdistrikt, og huser i dag over 150 virksomheter og 3.500 ansatte med en majoritet knyttet til havnæringene. Den marine klyngen i Bergen er godt etablert og forskningsinstitusjoner, næringsdrivende og klyngeorganisasjoner påvirker hverandre positivt.

«Lanternen» blir det andre BREEAM Excellent-sertifiserte bygget i GC Riebers eiendomsportefølje.

I slutten av 2018 ble det nye kontorbygget «Lanternen» ferdigstilt og 350 nye arbeidsplasser ble tatt i bruk. I bygget i sjøkanten sitter to globale marine aktører; det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA og det internasjonale fórselskapet Cargill Aqua Nutrition AS. «Lanternen» blir det andre BREEAM Excellent-sertifiserte bygget i GC Riebers eiendomsportefølje. Bygget får energi fra blant annet sjøvann og fjernvarme, og har gjennomgående gode kvaliteter både innvendig og utvendig.

Gjennom 2018 er det jobbet videre med reguleringsplanen på Marineholmen. I tillegg til å øke næringsklyngen på området, planlegger vi å bygge boliger på store deler av området. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere byens målsetning for boligbygging, både sentrumsnært og ved knutepunkter. Trivsel for menneskene som bor og jobber i området har høyt fokus, og sommeren 2018 kunne byens befolkning ta i bruk en helt ny bystrand på Marineholmen.

Solheims\:iken – ny klynge innen fintech & energi

Solheimsviken er et gammelt verftsområde som over mange år er konvertert til et moderne forretningsdistrikt med en rekke spennende aktører innen helse, finans og teknologi. I 2018 har GC Rieber Eiendom jobbet med en ny kommunikasjonsstrategi og profil for området sammen med de andre store næringsaktørene i området. Den nye merkevaren Solheims\:iken bygger på områdets lange historie, og er lansert og tatt i bruk.

I Solheimsviken forvalter GC Rieber Eiendom seks moderne bygg for konsernet Solheimsviken Næringspark AS. Gjennom året er flere kontorarealer omgjort til topp moderne fasiliteter for å møte kundenes behov med hensyn til både endringer, økning eller reduksjon av arealer. Ledigheten i Solheimsviken er lav.

Sommeren 2018 igangsatte GC Rieber Eiendom byggingen av kontorbygget «Skipet» like ved Bergen Helsehus - Legevakten. Bygget får høy arkitektonisk kvalitet, og oppføres som det første kontorbygget i Bergen, og et av de første i landet, med massivtre som konstruksjonsmateriale til erstatning for stål og betong. Dette viderefører Bergens stolte tradisjon rundt trebebyggelse. Bygget gis også en høy miljøprofil med BREEAM Excellent, Energiklasse A, solceller og energilagring («peak shaving»). Prosjektet har så langt fått mye positiv omtale, bygget er p.t. 100 % utleid. Bygget skal stå ferdig i 4. kvartal 2020.

I løpet av 2018 har man også (betinget) besluttet å bygge hotell i sjøkanten i Solheimsviken. Hotellet vil få i underkant av 200 rom og skal drives under merkevaren Moxy by Marriott – et internasjonalt og fremtidsrettet konsept. Hotellet blir et viktig supplement til næringsklyngene og den nye kaifronten rundt hotellet vil gjøre Solheimsviken enda mer tilgjengelig for byens befolkning.

Bontelabo – Fishpacking district

GC Rieber Eiendom har i 2018 arbeidet med en revitalisering av Bontelabo. Det har blitt utviklet et nytt merkevarekonsept, Fishpacking district, basert på den lange og spennende historien til Bontelabo og vi har presentert dette for ulike potensielle leietakere. Neste trinn i utviklingen er å bygge et moderne hotell i sjøfronten. Det arbeides med å få godkjent byggeplanene. Eksisterende bygningsmasse skal videre deles opp og tilgjengeliggjøres for publikum, for å skape nytt liv på en av byens beste tomter.

Ytrebyen - En vital og grønn ny bydel

Ytrebyen ligger svært sentralt, og med to nye Bybanestopp tilknyttet tomten og nærhet til Bergen Lufthavn er det god kollektivdekning. Det har i 2018 vært arbeidet med ny reguleringsplan for Ytrebyen. Det siktes mot innlevering av plan etter 2. gangs behandling i 2019 noe som kan gi en vedtatt plan i 2019/2020. Ambisjonen er å bygge 650-700 leiligheter i tunbebyggelse, med bearbeidede grønne arealer og lekeplasser innenfor planområdet. GC Rieber Eiendom eier ca. 80% av planområdet.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • GC Rieber Eiendom er et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.
  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, så er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.
  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og løpende forvaltning, og på denne måten skape verdier for sine eiere.
  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er i Solheimsviken, på Marineholmen, på Bontelabo og på Birkeland.

 

NØKKELTALL (MNOK)  
Driftsinntekter 255
Driftsresultat 57
Resultat før skatt 36
Totalkapital 1789
Antall ansatte 37

Illustrasjon: Mir / Paal J. Kahrs / OG Arkitekter
Foto: Alf Gundersen