Compact

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Compact produserer ernæringsrike produkter til humanitære behov, samt matrasjoner og drikkevann til livbåter.

De humanitære krisene fortsatte å øke gjennom 2018. Etter en periode med økte bevilgninger til humanitære organisasjoner (2014 – 2017) ser man i 2018 dessverre en nedgang i midlene verdenssamfunnet skjenker til bekjempelse av fattigdom. Dette er en vanskelig situasjon og gapet mellom hjelpeorganisasjonens behov og hva de mottar er nå på hele 40%.

Vi opplever at humanitære kriser rammer flere mennesker og varer lenger enn før. Det anslås at 1 av 70 mennesker på verdensbasis vil bli innblandet i kriser hvor de vil behøve assistanse og beskyttelse. I tillegg er det hele 1 av 9 som sulter. I gjennomsnitt varer humanitære kriser i overkant av 9 år.

De humanitære organisasjonene arbeider hardt, liv reddes og mange menneskers levestandard bedres. Dessverre ser vi at dette ikke er nok. Kombinasjonen av alvorlige kriser og reduserte bevilgninger har ført til en situasjon hvor stadig flere mennesker ikke får den hjelpen de behøver.

For å endre denne situasjonen slik at hjelpen når frem til de som lider mest er vi avhengige av en drastisk økning i finansiering i årene som kommer.

Det humanitære markedet

GC Rieber Compact produserer produkter for det humanitære markedet ved sine fabrikker i Norge, India og Sør-Afrika.

Det humanitære markedet og behovet for slike produkter er stort, men nedgangen i bevilgninger til humanitære organisasjoner har ført til en stagnasjon i markedet. Dette er spesielt gjeldende for vår fabrikk i India. Som en konsekvens av dette har GC Rieber Compact ikke hatt noen salgsvekst for humanitære produkter i 2018.

India er det landet i verden hvor flest barn er underernærte. GC Rieber Compact arbeider tett med Indias myndigheter for å utvikle produkter som er godkjent i henhold til Indiske krav.

I 2017 ble det installert ny fabrikklinje for varmebehandling ved vår fabrikk i India. Dette har resultert i forbedret og stabil kvalitet. På tross av dette har salget av produkter ikke vært tilfredsstillende i 2018. Dette skyldes i stor grad bortfall av en stor kunde, samt importhindringer av kritiske råvarer. Disse utfordringene har ført til et negativt resultat for den indiske virksomheten.

GC Rieber Compacts fabrikk i Sør-Afrika har gjennomført sitt tredje hele driftsår og har hatt en kraftig vekst sammenlignet med 2017. I første halvår 2018 ble det installert nytt høyteknologisk utstyr i fabrikken. Dette er samme type utstyr som benyttes ved fabrikken i India.

Selv om produksjon og salg har gått meget godt siste halvdel av året, førte oppgraderingen av fabrikken til produksjonsstans i årets første måneder. Dette medførte et negativt resultat for fabrikken i Sør-Afrika.

GC Rieber Compacts fabrikk i Norge har hatt betydelig lavere salg i 2018 i forhold til 2017. Totalt har nedgangen vært på 14 % i forhold til 2017. Det samlede resultatet før skatt for GC Rieber Compact ble følgelig negativt, men med en positiv EBITDA.

GC Rieber Compact arbeider tett med Indias myndigheter for å utvikle produkter som er godkjent i henhold til Indiske krav.

Det maritime markedet

Det maritime markedet er stabilt og har, som foregående år, en global vekst. Cruise segmentet opprettholdt sin vekst også i 2018, både i antall passasjerer og i økt tonnasje. Nye og større skip, introduksjon av flere lokale havner samt flere «ekspedisjons-cruise» bidrar til veksten. Offshore segmentet er derimot fortsatt noe redusert som følge av lavere aktivitet.

Markedssiden er preget av noe konsolidering og på tilbudssiden er ny kapasitet under oppbygging i flere land. Dette har i 2018 ført til økt prispress, noe vi tror vil fortsette.

GC Rieber Compact har gjennom året arbeidet systematisk med å utvikle nye produkter og markeder basert på vår kjernekompetanse.

Vår merkevare innenfor rasjoner til livbåter, Seven OceanS®, innfrir markedets forventninger på kvalitet, pris og service. Produktene innehar alle nødvendige godkjenninger (DNV-GL, Lloyds, Halal, EAC osv.) Produksjon av Seven OceanS® skjer utelukkende i Norge og produktporteføljen er begrenset til mat- og vannrasjoner. Seven OceanS® har en ledende posisjon i markedet og GC Rieber Compact har langtidsavtaler med flere ledende flåteprodusenter. Denne delen av virksomheten hadde en vekst på 14% i 2018 i forhold til 2017.

Investeringer

I 2018 har GC Rieber Compact investert vesentlige beløp. I tillegg til investeringene i varmebehandlingsteknologi i Sør-Afrika ble deler av produksjonslokalene i Norge oppgradert. Et nytt styringssystem ble implementert i Norge i 2016, og videreført i Sør-Afrika i 2018, mens utrullingen til India avventes.

/ FAKTA GC RIEBER COMPACT

  • GC Rieber Compact utvikler og produserer "ready to use" ernæringsprodukter som redder liv. 
  • Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 
  • Med vår egen merkevare SevenOceanS®, tilbyr vi også mat- og vannrasjoner. 

 

NØKKELTALL (MNOK)  
Driftsinntekter 261
Driftsresultat -9
Resultat før skatt -17
Totalkapital 534
Antall ansatte 164

Foto: UNICEF

Foto: Shams Saki