Årsregnskap 2018 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 4 1 844 797 1 550 386
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 100 351 107 102
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 582 0
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 1 945 730 1 657 487
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 947 751 717 105
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 333 476 310 752
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 231 825 223 730
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 -52 206 -14 632
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 26 398 992 384 087
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 1 859 838 1 621 041
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat 85 892 36 446

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 -90 900 -8 915
Finansinntekter og finanskostnader Urealisert gevinst ved salg av virksomhet 3 310 254 19
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 5 192 5 068
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 32 032 51 338
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) -4 114 9 056
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 14 -21 898 7 766
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning / reversering av nedskrivning av finansielle anleggsmidler 1 680 -6 449
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -99 534 -96 320
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -25 408 -23 885
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 107 304 -62 322
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 193 196 -25 876
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 -24 621 -33 276
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 168 575 -59 152
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel 44 623 -39 462
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel 123 952 -19 690

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2018 31.12.2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 17 673 19 773
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 87 366 99 886
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 32 908 42 834
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 137 946 162 493

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 757 328 1 669 311
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 265 346 223 429
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 1 770 606 1 717 984
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 68 459 52 311
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 3 861 739 3 663 034

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 937 005 463 976
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 17 275 16 960
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 19 244 26 516
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansierte pensjonsforpliktelser 15 986 654
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 20 7 240 69 540
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 981 749 577 645
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 4 981 435 4 403 172

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 305 612 289 330

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 304 647 340 156
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 104 317 91 156
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 408 964 431 312

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 214 794 138 526
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 414 391 560 920
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 14 14 546 17 028
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 643 730 716 474
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 421 399 414 110
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 1 779 706 1 851 226
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 6 761 141 6 254 398

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2018 31.12.2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 268 521 2 117 569
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 268 521 2 117 569
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 737 176 630 345
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 3 469 511 3 211 727

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 37 214 36 673
Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 225 474
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 37 439 37 147

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 513 790 2 117 499
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 332 072 375 975
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 2 845 862 2 493 474

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 53 560 109 470
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 181 409 193 369
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 11 227 7 196
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 39 218 43 548
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 39 406 36 770
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 83 508 121 696
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 408 329 512 049
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 3 291 630 3 042 670
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 6 761 141 6 254 398

Bergen, 28. mars 2019

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 193 196 -25 876
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -7 402 -10 607
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -582 80
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -310 254 -19
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 231 825 223 730
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler -53 886 -8 183
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 90 900 8 915
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -5 192 -5 068
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 99 534 96 320
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager -16 282 -9 965
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer 35 508 -124 430
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -11 960 25 589
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -550 -12 626
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer 61 985 -74 320
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler 21 898 -7 766
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) -114 -8 266
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -44 913 70 082
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 283 710 137 590

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -275 808 -223 245
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet 0 -88 010
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 4 669 11 378
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 0 1 412
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 5 192 5 068
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer / verdipapirer -755 830 -501 006
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer / verdipapirer 599 544 570 672
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -422 233 -223 730

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 1 164 636 3 902
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -836 731 -136 328
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld -43 903 16 646
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt -55 910 54 885
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -99 534 -96 320
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 51 066 11 304
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -36 770 -36 770
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 142 854 -182 682
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) 4 331 -268 822
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 414 110 680 239
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 2 958 2 693
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 421 399 414 110