Årsregnskap 2018 - GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 18,21 39 216 36 831
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 39 216 36 831
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 81 24
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,8,16,21 32 057 31 455
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 3 801 3 401
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 16,21 28 363 18 595
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 64 302 53 474
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -25 086 -16 643

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,21 86 731 61 864
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter fra konsernselskap 21 8 029 2 996
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 1 252 1 001
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 17 33 933 41 892
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 7 -21 898 7 766
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning/reversering av nedskriving av finansielle anleggsmidler 6 1 680 -6 449
Finansinntekter og finanskostnader Nedskriving av konserninterne finansposter 5,21 -31 124 -1 792
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnader til konsernselskap 21 -4 315 -603
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnader -10 805 -8 858
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 17 -24 829 -13 005
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 38 654 84 810
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 13 567 68 167
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 9 5 233 14 684
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 8 334 53 483

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2018 31.12.2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 14 628 16 770
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 27 077 32 189
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 41 704 48 959

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 646 1 728
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 1 977 2 659
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 3 623 4 387

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 283 073 1 024 089
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 6 19 108 26 428
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Konsernfordringer 14 10 305 27 822
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 12,16 1 661 2 163
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 314 148 1 080 502
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 1 359 476 1 133 849

Omløpsmidler

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 14 11 630 12 693
Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer 14,16 466 4 241
Omløpsmidler Fordringer Konsernfordringer 14 129 436 67 614
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 141 533 84 549

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 7 214 794 138 526
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 7 414 391 560 920
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 7 14 546 17 028
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 643 730 716 474
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 134 667 161 195
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 919 930 962 217
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 2 279 405 2 096 066

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2018 31.12.2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 19 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 194 828 1 218 424
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 1 194 828 1 218 424
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 10 1 658 642 1 682 238

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 11 171 11 267
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 11 171 11 267

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 13,20 250 000 0
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 13,20 317 410 358 860
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 567 410 358 860

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 1 723 6 749
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 2 086 1 840
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 31 500 31 500
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 6 873 3 613
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 42 182 43 702
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 620 763 413 828
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 2 279 405 2 096 066

Bergen, 28. mars 2019

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 13 567 68 167
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 3 801 3 401
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning / reversert nedskriving anleggsmidler / finansielle eiendeler 29 444 8 242
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -1 252 -1 001
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 2 724 573
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer 1 063 1 884
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -5 027 19
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -647 -8 757
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter 28 722 -4 916
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -55 027 -156 040
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 17 368 -88 429

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -895 -5 881
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 1 252 1 001
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapirer -515 202 -474 156
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapirer 562 145 550 163
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapirer 0 -26 850
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapirer 6 078 15 559
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap -290 523 -764
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -237 144 59 072

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig pantegjeld 250 000 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling på annen langsiktig gjeld -199 294 -102 114
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 157 844 120 695
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer 18 434 8 684
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -2 724 -573
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -31 500 -31 500
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 192 760 -4 808
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) -27 016 -34 165
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 161 195 194 773
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 488 586
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 134 667 161 195