Årsberetning

Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat eierselskap med kjerneinvesteringer i fem aktive forretningsområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje. Alle forretningsområdene har egne styrer og komplette lederteam. Virksomhetene er preget av høy kompetanse og spesialisering innen sine markeder. I tillegg til å støtte forretningsenhetene med strategisk utvikling og kapital tilbyr morselskapet administrative tjenester etter behov.

Gruppens hovedkontor er i Bergen. Det er operative datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Danmark, Færøyene, Island, Australia, Canada, Russland, India, Sør-Afrika og Tunisia. GC Rieber-gruppen har en samlet omsetning på ca. kr 2 milliarder, en totalbalanse på ca. kr 7 milliarder, nærmere 600 arbeidsplasser og ca. 200 aksjonærer.

Hovedinntrykk

Det 139. regnskapsår ble resultatmessig et pussig år for GC Rieber som helhet. Driftsresultatet ble bedre enn året før (kr 85,9 mill. mot kr 36,4 mill. i 2017), mens resultat før skatt og engangsposter ble kraftig negativt (minus kr 117,1 mill. mot minus kr 25,9 mill. året før). Spesielt grunnet en større positiv verdiendring av aksjeposten i Shearwater GeoServices (Shearwater) innenfor Shipping-virksomheten, endte gruppens bokførte årsresultat på et greit nivå (kr 168,6 mill. mot minus kr 59,2 mill. i 2017.)

 

Det er samlet sett oppnådd viktige forbedringer i GC Rieber-gruppen i 2018. Virksomhetene innen Oils og Eiendom drives med god lønnsomhet. Salt bidrar også positivt. På den annen side er resultat før engangsposter i Shipping og resultatet i Compact kraftig negativt.

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2018 2017
Samlede driftsinntekter 1945  1657
Resultat før skatt 193  -26
Totalkapital 6761  6254
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 3470  3212
Avkastning på totalkapitalen (før skatt) 4,5 % 1,1 %
Avkastning på egenkapitalen (før skatt) 5,8 % -0,8 %
Egenkapitalandel 51,3 % 51,4 %

 

 Viktige hendelser

• Emisjon kr 100 mill. og finansiell restrukturering av GC Rieber Shipping.
• Shearwater overtok Schlumbergers marine seismikkvirksomhet. GC Rieber Shipping gjennomførte ny emisjon kr 240 mill. for å opprettholde 20 % eierandel i Shearwater.
• Påbegynt bygging av trinn 4 ved GC Rieber Oils sin konsentratfabrikk i Kristiansund. Ferdigstilt eiendommen Lanternen i Marineholmen Forskningspark, Bergen.
• Besluttet bygging av kontorbygget Skipet i massivtre og Moxy-hotell i Solheimsviken, Bergen.

 

Viktige hendelser etter regnskapsårets utgang

• Betinget salg av isbryteren Ernest Shackleton

Nærmere om forretningsområdene

Ettervirkningene av det dramatiske oljeprisfallet i 2014 preger fortsatt GC Riebers shippingvirksomhet. Dette har særlig gitt seg utslag i lave rater for subseaskipene. De fleste skipene har dog vært beskjeftiget gjennom store deler av året, selv om ratene ikke har vært høye nok til å betjene renter og avdrag fullt ut. Balansen ble tidlig i 2018 refinansiert gjennom en fortrinnsrettsemisjon mot aksjonærene på kr. 100 mill. og visse utsettelser av låneavdragene overfor bankene. Gjennom hele året har det vært arbeidet intenst med Shearwater-caset, noe som resulterte i overtakelse av Schlumberger sin marine seismikkvirksomhet. Denne bestod blant annet av 10 skip, streamere og teknologi. På bakgrunn av dette ble det gjennomført kapitalutvidelser både i Shearwater og i GC Rieber Shipping. Verdiene som fremkommer i den nevnte transaksjonen fører til en økning av verdien av vår eierandel i Shearwater med kr 310 mill. Vår andel av driften i Shearwater fremkommer som tilknyttet selskap (TS.) Organisasjonen i Shipping er tilpasset markedsforholdene, men vi trenger et større volum for å drifte skipene effektivt og økonomisk bærekraftig. Det arbeides for øvrig med flere nye prosjekter og samarbeidsmuligheter i Shipping, herunder bl.a. innen fornybar energi og is. Flere av skipene går i fornybar-markedet, men virksomheten er samlet sett fortsatt sterkt eksponert mot oljeprisen, spesielt på grunn av Shearwaters tunge vekting i balansen. Det knytter seg stadig usikkerhet til verdiestimatene på selskapets skip.

 

Compact erfarte fortsatt krevende og komplekse markeds- og driftsforhold i 2018. Dette dreide seg blant annet om mindre bevilgninger til nødhjelp fra giverland, herunder spesielt fra USA, prispress i markedet og ugunstige valutaforhold. I tillegg ble selskapet utsatt for et tilfelle av importbegrensning for råmaterialer til den indiske fabrikken som resulterte i et stort tap. Vi er nå ferdig igangkjørt med nytt varmebehandlingsutstyr i fabrikkene i India og Sør-Afrika, noe som skal sikre god kvalitet og trygg mat i fremtiden. Antallet hungerskatastrofer og omfanget av underernæring i verden øker stadig, men omsetningen av nødmatsrasjoner og ernæringsprodukter til underernærte er i stor grad styrt av bevilgninger fra vestlige giverland og hjelpeorganisasjoner rundt omkring i verden. Compact søker aktivt etter langsiktige partnere, spesielt innen distribusjon. I tillegg til nødhjelpsprodukter og ernæringsprodukter har Compact interessante posisjoner i markedet for matrasjoner og vannforsyninger i livbåter og redningsflåter over hele verden. Her er man bl.a. eksponert mot utviklingen i verdens cruiseflåte.

 

 

 

Oils fikk på nytt et historisk godt resultat i 2018. Kundeporteføljen er bedre balansert enn tidligere og man evner å få ut merverdier på grunn av god og stabil kvalitet, optimalisert produktmiks og høy servicegrad. Oils sitt produksjonsanlegg i Kristiansund N. er blant de teknologisk mest avanserte fabrikker for fremstilling av høykonsentrerte omega-3 produkter på verdensbasis. Dette er blant annet takket være en meget kompetent stab. GC Rieber Distribution har vist sin berettigelse for å oppnå sikker og bærekraftig råvaresourcing sammen med vår peruanske partner Hayduk. Det er arbeidet målrettet med flere større utviklingsprosjekt. En større videre utbygging av produksjonskapasitet (trinn 4) i Kristiansund vil bli ferdigstilt i 2019, noe som gir økt kapasitet og ytterligere forbedret produksjonsteknologi. Det er initiert nye prosjekter innen sensorbasert realtime produksjon og et foroljeprosjekt som tar bedre hånd om sidestrømmer og reduserer selskapets karbonavtrykk. Virksomheten i Oils er kompetansetung og er eksponert mot helsemessige og demografiske trender samtidig som den er sårbar i forhold til råvaretilgangen (fiskeressurser).

Salt har oppnådd fortsatt god volumutvikling på veisaltområdet og man drar nytte av effektiv logistikk, både innen vei og i de øvrige markedsområdene. Virksomheten i Danmark har også oppnådd et tilfredsstillende volum, men har blitt utfordret på en del kvalitetsparametere, noe som preger resultatene. På Island og Færøyene har det vært gode markeds- og driftsforhold. Integreringen av de oppkjøpte selskapene Saltkaup og Saltkeyp er gjennomført med gode effekter, og flere synergier er hentet ut. Aktiviteten innen emballasje og fiskeutstyr på Island er avhendet slik at virksomheten nå kun er fokusert på saltproduktene. Produksjonen i det deleide tunisiske selskapet Tunisel har forløpt bra, men også her har man opplevd kvalitetsutfordringer. I selskapet for spesialkjemi som vi eier i Sandnes, har produktporteføljen blitt sanert og man har valgt å satse tungt på et fåtall nye grønne produkter rettet mot oljevirksomheten. Salt er spesielt avhengig av klimatiske utviklingstrekk og fiskeriene. Videre arbeider man under komplekse politiske og kulturelle forhold i Tunisel.

På Eiendom var 2018 preget av god leiedekning og drift, samt noe økte leiepriser. Det har vært arbeidet målrettet med videreutvikling av den marine klyngen på Marineholmen i Bergen, som nå rommer over 150 virksomheter med over 1000 ansatte innen forskning, undervisning, offentlig forvaltning, næringsliv, grundere og studenter m.fl. Det ble i 2018 avklart at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet ikke vil bli lokalisert i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen.

Videre er det påbegynt oppføring av kontorbygget Skipet i Solheimsviken i Bergen. Dette er det første større kontorbygget i massivtre på Vestlandet, noe som gir selskapet en unik kompetanseoppbygging i bærekraftig materialbruk og drift. Bygget er tidlig i 2019 blitt ferdig utleid til langsiktige og solide leietakere. Det er tegnet en betinget leiekontrakt med Moxy by Marriott for drift av det nye hotellet i Solheimsviken, som antas påbegynt i løpet av 2019. Det er også utarbeidet en utviklingsplan for Bontelabo og gjennomført søk etter drivere for et mulig hotell der. Flere andre langsiktige utviklingsprosjekter blir bearbeidet innen Eiendom, med bl.a. innslag av boliger i flere av dem. Når disse blir vedtatt vil det foreligge et godt fundament forlangsiktig og god verdiskaping. Det vurderes fortløpende eventuelle muligheter for salg av prosjekter og ferdigutviklede eiendommer. Eiendomsvirksomheten er eksponert mot oljeprisen og mot nærings- og byutviklingen i Bergensområdet generelt.

Finans

Det er et sentralt element i GC Riebers strategi å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter for å sikre at man til enhver tid kan støtte drift og løpende investeringer i forretningsområdene. Nivået på likviditetsreserven vurderes og fastsettes på årlig basis. Videre ønsker man over tid å ha en viss andel av balansen eksponert mot aksjemarkedet. Aksjeandelen er fremdeles noe under målsetningen, men dette må sees i sammenheng med selskapet øvrige finansielle eksponering.

2018 var lenge et godt år i finansmarkedet, men i 4. kvartal korrigerte både aksje- og kredittmarkedet relativt kraftig. Ved inngangen til 2019 synes markedet å være i bedring. Avkastningen på selskapets finansportefølje i 2018 ble likevel under forventet, med en avkastning på -1,0 %.

GC Rieber driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditet-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av gruppens netto renteeksponering er sikret, bl.a. gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere valutaeksponeringen er deler av gjelden holdt i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK, samt bruk av valutakonti i konsernkontosystemet. 

Styret vurderer samlet sett gruppens finansielle og likviditetsmessige situasjon som god. Det understrekes at morselskapet må være rustet til å understøtte investeringer i datterselskapene, samt å bevare handlekraft hvis det skulle oppleves aktivitetsbortfall. Det har i løpet av året blitt opprettet en trekkfasilitet på NOK 300 mill. – hvorav NOK 250 mill. er trukket opp for å sikre deltagelse i emisjon i GC Rieber Shipping.

Verdensøkonomien har hatt en sunn vekst i 2018, mens signalene for 2019 er mer blandet. Fremdeles er det stor usikkerhet rundt internasjonale handelssamarbeid, og det er mye som kan tyde på at inntjeningstoppen kan være nær for en rekke større selskaper.

Markedet for finansiering av nye prosjekter har vært godt i hele 2018. Bankenes finansieringskostnader synes stabile, noe som også reflekteres i GC Rieber gruppens lånemarginer. Lange renter har falt noe tilbake i 2018 etter oppgangen i 2017.

GC Rieber har hatt en god dialog med banker og finansinstitusjoner i 2018. Vi opplever fortsatt god interesse for finansiering av prosjekter i regi av GC Rieber.

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for GC Rieber gruppen i 2018 kr 4 mill., hvorav kr 284 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -422 mill. fra investeringsaktiviteter og kr 143 mill. fra finansieringsaktiviteter. Investeringsaktiviteten har i 2018 vært spesielt stor innen Eiendom og Oils.

Netto kontantstrøm fra investeringer er kr -422 mill. Det har blitt betalt utbytte med kr 5 mill. til aksjonærene i datterselskaper innen gruppen, mens det ble betalt utbytte fra morselskapet GC Rieber AS med kr 32 mill.

Gruppens kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.18 kr 408 mill., som utgjør 12 % av den samlede gjeld, mot kr 512 mill. og 17 % i fjor. Gruppens finansielle stilling er god.

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2018 kr -27 mill., hvorav kr 17 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -237 mill. fra investeringsaktiviteter og kr 193 mill. fra finansieringsaktiviteter. Selskapets kortsiktige gjeld var pr. 31.12.18 kr 42 mill., som utgjør 7 % av den samlede gjeld, mot kr 44 mill. og 11 % i fjor. Morselskapets finansielle stilling er god.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Organisasjon

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 402 ansatte i gruppen, mot 384 året før. Det var 126 kvinnelige ansatte (tilsvarende 31 %) mot 123 i fjor og 276 mannlige ansatte (tilsvarende 69 %) mot 261 i fjor. Det var 126 innleide sjøfolk på skipene, mot 126 i fjor. I tillegg var det 47 innleide som hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper. Samlet omfatter derved gruppen 575 arbeidsplasser inkludert innleie mot 510 i fjor. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2018.

GC Rieber vurderer mangfold som et naturlig element for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god balanse hva gjelder bl.a. kompetanse, kjønn og alder blant medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges disse forhold. Gruppens lederteam besto ved utgangen av 2018 av én kvinne og åtte menn. Styret mener at dette er utilfredsstillende og har igangsatt målrettede tiltak for å forbedre dette. Det er blant annet fastsatt konkrete målsettinger for mangfold som skal oppnås i løpet av en 3-årsperiode. Det er god balanse i form av kvinner i ledende stillinger i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i gruppen. I styrene i gruppen er det også god kjønnsmessig balanse. I morselskapets styre er det 2 kvinner og 3 menn, tilsvarende 40% andel kvinner.

GC Riebers Lederforum, som består av 28 av gruppens ledere, har hatt to samlinger i 2018 med fokus på leder- og kompetanseutvikling. Gruppens lederteam har gjennomført et lederutviklingsprogram med fokus på kommunikasjon og samhandling. Utvikling av medarbeidere og kompetansebygging er høyt prioriterte områder i GC Rieber. Flere ansatte har gjennomført individuell videreutdanning ved ulike institusjoner.

I henhold til selskapsvise ordninger med overskuddsdeling og på bakgrunn av resultatene i 2018 er det besluttet å dele 1 ekstra månedslønn til medarbeiderne i Oils og Eiendom. Beløpene er belastet regnskapene i disse selskapene og i gruppen for 2018.

Arbeidsmiljøet i gruppen betraktes som godt. Sykefraværet var på 2,8% mot 2,7% året før. Det er gjennomført vernerunder og gitt tilbud om fysikalsk behandling for utsatte grupper. Det tilbys privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til de ansatte.

Det er arbeidet systematisk med å bedre rapporteringen av arbeidsulykker og uønskede hendelser. På denne bakgrunn er det rapportert om 31 arbeidsulykker mot 40 i fjor. 4 av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 27 ikke medførte fravær. Det er satt i verk tiltak for å redusere antall hendelser.

I majoritetseide selskap innen gruppen er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring, mangfold og integritet. Det er fastsatt en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av selskapene i gruppen hvert år. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger med styreleder eller adm.dir. Alle styrene foretar en årlig egenevaluering.

Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det sendes årlig ut et eierbrev til selskapene og styrene innen GC Rieber-gruppen med forventede avkastningskrav og ønskede retninger og prioriteringer fra eier.

Innovasjon og teknologiutvikling

Ny Teknologi- og Innovasjonsdirektør (CTIO) kom på plass i 2018 og har igangsatt en rekke innovasjonsprosjekter i gruppen. Bl.a. er det introdusert et større digitaliseringsprogram i Eiendom som har resultert i en selvbetjeningsportal for leietakere og en mobilapp med lojalitetsskapende tilleggstjenester for alle brukere av GC Riebers Eiendoms bygg. Andre selskaper i gruppen er blitt inspirert til å planlegge tilsvarende initiativ i 2019. ERP-prosjektet er kommet over i en driftsfase, men har i likhet med den eksterne serverdriften krevd store interne ressurser og har gitt til dels lav effektivitet. Driftsmodellen vurderes derfor igjen innen disse områdene. Vi videreutvikler kontinuerlig vårt datavarehus for beslutningsstøtte og rapportering (BI).

Der jobbes aktivt med å modernisere systemporteføljen over på skybaserte tjenester og kommunikasjon. Det er utviklet en fin delingskultur på tvers i gruppen gjennom innføring av @Workplace som intern samhandlingsplattform.

GC Rieber har inngått et strategisk samarbeid med StartupLab som i 2019 etablerer seg i Solheimsviken i Bergen og gir oss en tettere kobling til eksterne grunder- og teknologimiljøer.

For å styrke digitaliseringsarbeidet ytterligere rekrutteres det i løpet av våren 2019 en traineestilling som digital forretningsutvikler.

CSR - samfunnsansvar

GC Rieber har i sitt verdigrunnlag og gjennom langvarig innarbeidet praksis forpliktet seg til å ivareta hensynet til samfunnet og miljøet rundt bedriften i bred forstand. Gruppen har siden 2010 vært tilsluttet FNs Global Compact. Initiativet følges opp av styret og ledelsen gjennom regelmessig rapportering, herunder også i GC Riebers årlige CSR-rapport «Communication on Progress» til FNs Global Compact. Denne finnes bl.a. på nettsiden til GC Rieber.

I 2018 har det blitt arbeidet aktivt med kartlegging av de enkelte selskapers påvirkningspotensiale knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Dette har ført til en mer systematisk og målrettet tilnærming til CSR-arbeidet og bærekraftsmålene.

 

Det er etablert en felles konsernstandard for kvalitetssikring av leverandørkjeder i form av en egen Code of Conduct. Alle nye prosjekter vurderes i egen CSR-analyse. Det er etablert en ordning med en CSR-koordinator i hvert selskap.

Det er også opprettholdt og forsterket et nært og gjensidig godt samarbeid med en av selskapets største aksjonærer, GC Rieber Fondene, som yter støtte til sosiale, kulturelle og forskningsmessige formål i samfunnet.

Strategi og fremtidsutsikter

Verdigrunnlaget, merkevaren og den langsiktige strategien for GC Rieber ligger fast. Det er et sentralt element i forretningsmodellen å opprettholde en diversifisert portefølje av uavhengige virksomheter, i tillegg til en viss andel finansielle investeringer. GC Rieber skal være kjennetegnet av en solid balanse og god likviditet.

Styret er opptatt av å omstille gruppen og evt. gå ut av virksomheter som over tid ikke har tilfredsstillende lønnsomhet eller vekstmuligheter. Det vil bli tilrettelagt for utvikling av nye prosjekter som kan bidra til å forbedre gruppens avkastning, herunder også i form av nye innovative forretningsmodeller som kan disruptere eksisterende kjerneområder. Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Det er bl.a. et mål å avgrense den samlede eksponering mot petroleumssektoren og andre enkeltbransjer. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytte og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs og i parallellinvesteringer i selskapets prosjekter.

Omsetningskanalen for GC Rieber-aksjen gjennom DNB har fungert bra. Aksjen har imidlertid etablert seg på et lavt kursnivå og har vært lite omsatt, trolig som en konsekvens av den lave kursen på GC Rieber Shipping-aksjen. Administrasjon og oppfølging av aksjebok og aksjeinformasjon har også fungert godt gjennom verdipapirsentralen (VPS). Det foreligger ingen planer om børsnotering eller registrering av GC Rieber-aksjen på den unoterte listen.

 

 

Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene et utbytte som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formueskatt og utbytteskatt. Over tid har det vært en utdelingsprosent på omlag 20% av konsernresultatet, noe som også er et nedre mål fremover. Som følge av store underskudd de siste årene, har den reelle utdelingsprosenten imidlertid øket opp mot 40%. På bakgrunn av at 2018 gav et greit resultat etter engangsposter foreslår styret å opprettholde samme utbytte som de senere år med kr 75,- pr. aksje. Med dette utbyttet vil en typisk personlig aksjonær som benytter bunnfradraget på annen formue sitte igjen med netto ca. kr 12,- etter at utbytteskatt og formuesskatt er betalt.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat  8,3
Avsatt til utbytte  31,5
Overført fra annen egenkapital  23,2
Sum disponert  8,3

Bergen, 28. mars 2019