Salt

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Salt sin virksomhet er sterkt påvirket av naturmessige og klimatiske forhold. Våre hovedsektorer er salter til vei, støvdemping og fisk. Disse sektorene er avhengige av snø på vinteren, sol på sommeren og en god fiskerisesong. Heldigvis varierer dette uavhengig av hverandre og totalomsetningen er derfor mer stabil enn de individuelle markedsområdene, selv om de noen ganger treffer samtidige høydepunkt, som i 2016, eller bunnivåer, som i 2014.

Det ble gjennomført oppkjøp av selskapene Saltkaup (Island) og Saltkeyp (Færøyene)

Generell markedsutvikling

2017 endte i sum rett under 2016 på topplinjenivå for videreført forretning. Arbeidet med kundesegmentering og effekter av kostnadsreduksjonsprogrammet medførte bedre marginer og et lavere kostnadsnivå. Sektor Salt har levert på den vedtatte strategien; driftskostnader er redusert, omstruktureringen av selskapet i Danmark gir god lønnsomhet og driften på Østlandet er optimalisert.

I tillegg ble det gjennomført oppkjøp av selskapene Saltkaup (Island) og Saltkeyp (Færøyene). På systemsiden har arbeidet med oppsettet av ERP-systemet Microsoft Dynamics AX fortsatt og systemet ble i november implementert i GC Rieber Salt Danmark.

Det forventes at 2018 også blir et godt år for sektoren da kostnadsbasen vil reduseres ytterligere og kontraktsmengden vil gi effekter gjennom hele året. Fokus for året vil være integrering og synergirealisering på Island/Færøyene samt en konsentrasjon av produktspekteret i GC Rieber Chemicals.

Veivedlikehold

Det bygges stadig flere hovedveier, noe som fører til at det totale markedet for veisalt er svakt økende. For selskapet i Norge ble omsetningen likevel noe lavere enn i fjor, men med bedre bidrag. Nedgangen skyldes hovedsakelig en laber vintersesong 2016/2017 som ga redusert salg av veisalt i første kvartal. Et forenklingsprosjekt i region øst doblet driftsresultatet for denne avdelingen, og prosjektet skal videreføres i andre avdelinger.

I Danmark har flere år med underskudd blitt snudd til overskudd etter god uttelling i de offentlige saltanbudene. Kontraktsmengden fremover er tredoblet sammenliknet med foregående år og legger grunnlag for fortsatt god inntjening. Dette medfører også et bedre grunnlag for den deleide produksjonsenheten i Tunisia som blant annet leverer veisalt til Danmark. Her har det også blitt gjennomført flere oppgraderinger med tanke på kvalitet og økt kapasitet. Dette er vesentlig for vår posisjon i Danmark og vil føre til økt salg.

De senere årene har det vært et økt fokus på svevestøvsproblematikk i storbyene. Dette bidrar positivt til markedet for støvdempende produkter. Våren og sommeren 2017 var imidlertid preget av fuktig vær som reduserte salget av støvbindingsprodukter.

Chemicals

Datterselskapet GC Rieber Chemicals sin portefølje er delt inn i egenutviklede produkter og spesialkjemi til fjerning av avleiringer inne i borestrengene, samt engrosprodukter rettet mot å borevæsker til oljeindustrien. Petroleumssektoren har hatt et par tunge år bak seg, men aktiviteten er økende og markedsutsiktene er positive.

Chemicals hadde et utfordrende år da et egenutviklet produkt måtte trekkes fra markedet for omregistrering mot slutten av 2016 og ble gjenintrodusert i midten av 2017. Salget av egenutviklede løsninger var derfor noe redusert, men dette ble oppveiet av bedre omsetning av bulkvarer. Totalt hadde selskapet en mindre nedgang i omsetningen, men en bedring i inntjeningen sammenlignet med 2016.

Fisk

Markedet for salt til fiskerinæringen holder seg relativt stabilt. Næringen som helhet er preget av en dreining mot salg av fersk fisk. Normalt oppveies dette noe av et økende fangstvolum. I 2017 var fiskerisesongen derimot preget av et lavere fangstvolum enn foregående år. Dette førte til en reduksjon i salget til denne markedssektoren sammenlignet med 2016.

Næringsmiddel

Saltbehovet for sektorene landbruk, næringsmidler og industri er tradisjonelt sett stabilt. Innenfor næringsmiddelindustrien er det et mål å redusere bruken av salt i mat, noe som isolert sett reduserer markedsveksten. Dette blir imidlertid motvirket av et høyere produksjonsvolum. Økte forventninger til melkeproduksjon medfører at det benyttes mer tilsetningsstoffer som f.eks. slikkesteiner, og dette markedet forventes dermed å vokse.

/FAKTA GC RIEBER SALT

  • GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salt og mineraler i Norden, og betjener industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk vei og oljeindustri.
  • GC Rieber Chemicals er et 100% eiet datterselskap av GC Rieber Salt og leverandør av en rekke kjemikalier til industrielle formål.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 616
Driftsresultat 36
Resultat før skatt 34
Totalkapital 567
Antall ansatte 76

Foto: MostPhotos