Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 30 883 10 788 41 671
Tilgang i året 5 180 44 167 49 347
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 36 063 54 955 91 018
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 14 106 8 487 22 593
Årets ordinære avskrivninger 2 185 3 635 5 820
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 16 291 12 122 28 412
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 19 772 42 834 62 606
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5 år 5 år

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2017 relaterer seg i det vesentligste til investeringer i nytt ERP system for konsernet.

Bokført goodwill ved inngangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av selskapene Kr. Holst Engros AS i 2012, GC Rieber Chemicals AS (tidligere DPI Chemical Industrier AS) i 2013 og oppkjøpet av Gazel AS i 2014. Goodwill ble beregnet til hhv. NOK 4,3 mill., NOK 4,7 mill. og NOK 3,6 mill. på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år.

Årets tilgang av goodwill gjelder oppkjøp av selskapet Saltkaup ehf 1. oktober 2017 og avskrives over forventet levetid på fem år.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2017.