Note 6
- Varige driftsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Tomter/ grunnareal Bygninger/ fast eiendom Maskiner/ anlegg Skip/ kontrakter Driftsløsøre/ inventar Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 528 962 1 896 114 579 062 3 206 970 92 627 6 303 735
Tilgang (avgang) datterselskap 0 -43 376 1 091 0 3 828 -38 457
Tilgang i året 18 508 87 455 25 567 6 844 35 523 173 898
Avgang til anskaffelseskost -5 927 -2 491 -7 441 0 -5 007 -20 866
Årets endring i omregningsdifferanser 0 1 970 791 -89 511 -183 -86 933
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 541 543 1 939 672 599 071 3 124 303 126 788 6 331 377
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 70 730 696 907 360 629 1 307 390 62 799 2 498 455
Tilgang (avgang) datterselskap 0 -23 981 0 0 0 -23 981
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 0 -663 -3 952 0 -4 792 -9 408
Årets ordinære avskrivninger 0 68 911 29 377 103 149 16 472 217 910
Årets nedskrivninger 0 0 -10 413 -4 220 0 -14 632
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 70 730 741 175 375 641 1 406 320 74 478 2 668 344
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 470 813 1 198 498 223 429 1 717 984 52 311 3 663 034
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

 

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 217 910 333 024
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 5 820 3 123
1 Sum ordinære avskrivninger 223 730 336 147
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler -14 632 602 088
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger -14 632 602 088

 

Reverserte nedskrivninger relaterer seg i hovedsak til skip og til produksjonsutstyr ved konsernets fabrikkanlegg i Kristiansund.

For fabrikken i Kristiansund er det også foretatt en gjennomgang av forventet levetid for maskiner og anlegg. På bakgrunn av gjennomgangen er avskrivningstid endret for noen av disse eiendelene. Estimatendringen er fordelt over gjenværende levetid i henhold til endret avskrivningstid.

Det foreligger pr. 31.12.2017 ingen indikasjoner på verdifall på konsernets varige driftsmidler.