Note 31
- Betingede utfall

Konsernets datterselskap Armada Seismic Invest II AS mottok i 2012 et krav fra Arrow Seismic Invest II Ltd (nå PGS Geophysical (UK) Limited) på ca. EUR 9 mill. Kravet ble avvist i kjennelse fra Bergen Tingrett 2. mars 2016, og Armada ble tilkjent fulle saksomkostninger. I april 2016 ble avgjørelsen anket av PGS. Armada opprettholder sitt synspunkt at kravet er ubegrunnet, noe som også ble bekreftet av Bergen tingrett. Behandling i Gulating Lagmannsrett var opprinnelig berammet til september 2017, men ble utsatt til mars 2018. En avgjørelse er ventet å komme før sommeren 2018.

I september 2016 besluttet GC Rieber Shipping ASA og det heleide datterselskapet GC Rieber Crewing AS å legge ned virksomheten i GC Rieber Crewing. Prosessen var et resultat av de utfordrende subsea- og seismikkmarkedene og et behov for å redusere kostnadsnivået. I desember 2016 mottok selskapet en stevning fra en gruppe på 17 tidligere ansatte i GC Rieber Crewing som ble berørt av avviklingen. 15 av de tidligere ansatte krevde økonomisk kompensasjon og gjeninnsettelse i stillingene sine, mens to av de tidligere ansatte kun krevde økonomisk kompensasjon. Kravet ble behandlet i Bergen Tingrett i oktober/november 2017. Dommen falt 20. mars 2018, der tingretten gir GC Rieber Shipping ASA og GC Rieber Crewing AS medhold, og fastslår at hver av partene skal dekke sine egne saksomkostninger. Dommen kan ankes innen en måned.

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio til Statoil Venture. Resterende eierandel ble solgt i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Statoil Venture selger aksjer eller deler av Octios eiendeler. Earn-out beløpet ville ha utgjort 8 % av en eventuell salgssum før 31. desember 2015, og trappes gradvis ned til 5 % ved salg innen 31. desember 2022.