Note 3
- Avviklet virksomhet

I midten av oktober 2016 inngikk konsernet en avtale med Rasmussengruppen AS om etablering av selskapet Shearwater GeoServices (Shearwater) som et 50/50 eiet marint geofysisk selskap. Transaksjonen ble gjennomført 22. desember 2016, og Shearwater er presentert som investering i felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden fra og med 31.12.2016. Resultatet fra 22. desember til 31. desember 2016 er ikke tatt inn, da dette er uvesentlig for konsernet.

Den avviklede seismikkvirksomheten er inkludert i konsernregnskapet 2016 med følgende tall:

Kategori Underkategori isSum Resultat 2016

Resultat

Resultat Driftsinntekter 83 402
Resultat Driftskostnader -129 080
Resultat Avskrivning -101 100
Resultat Nedskrivning -399 685
Resultat 1 Driftsresultat -546 463
Resultat
Resultat Gevinst (tap) ved salg av virksomhet 243 210
Resultat Finansinntekt 28
Resultat Finanskostnad -85 245
Resultat Realisert valutagevinst (tap) -30 469
Resultat Urealisert valutagevinst (tap) 36 605
Resultat 1 Resultat før skatt -382 334
Resultat Skattekostnad 0
Resultat 1 Årsresultat fra avviklet virksomhet -382 334