Note 26
- Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor

For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 16 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt NOK 2,4 mill. i honorar til selskapenes styrer.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling eller opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

Pr. 31.12.2017 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet NOK 0,02 mill. Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2017.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2017 2016

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Revisjon 2 664 1 896
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre attestasjonsoppgaver 630 805
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Skatterådgivning 273 424
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre tjenester -28 488
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2 Totalt honorar 3 539 3 613