Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt, likviditet, rente, bunkers og valuta. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Rente
Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Rentesikret del av langsiktig gjeld 31.12.2017 31.12.2016

Rentesikret del av langsiktig gjeld

Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall innen 1 år 76 542 93 864
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 1-2 år 76 542 93 864
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 2-3 år 528 775 93 864
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 3-4 år 21 900 550 009
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 4 år eller mer 228 113 316 738
Rentesikret del av langsiktig gjeld 1 Sum 931 872 1 148 339
Rentesikret del av langsiktig gjeld
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav USD 616 159 670 801
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav NOK 315 713 477 538

Likviditet
Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse. I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Bunkers
Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.
Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta
En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2018.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.


Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Termin for sikring av salgsinntekter USD 11 000 2018 8,22 202
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 4 000 2018 9,41 -1 695
1 Sum finansielle sikringsinstrumenter -1 493