Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2017 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Forfall innen 1 år 240 887 189 407
Forfall om 1-2 år 195 137 190 015
Forfall om 2-3 år 618 261 200 279
Forfall om 3-4 år 468 895 647 977
Forfall om 4-5 år 69 197 499 258
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 525 123 583 926
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 117 499 2 310 862
Herav USD 1 230 817 1 345 459
Herav DKK 5 708 5 145
Herav NOK 880 974 960 259

 

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Annen langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.