Note 2
- Endringer i konsernstruktur

Selskapet Marineholmen Ocean Energy AS (tidligere Indre Puddefjorden Energisentral AS) er solgt fra GC Rieber Eiendom AS til Marineholmen Forskningspark AS, og inngår dermed i sin helhet i det deleide underkonsernet Marineholmen Forskningspark AS. GC Rieber Eiendom AS har etablert et nytt eiendomsselskap, Solheimsgaten 3 Eiendom AS, der deler av eiendommen i Arenum Eiendom AS er fisjonert ut til det nye selskapet.

GC Rieber Salt AS’ datterselskap GC Rieber Salt AB er avviklet i løpet av 2017. GC Rieber Salt AS har kjøpt et islandsk saltselskap, Saltkaup ehf, som også har et datterselskap på Færøyene, Saltkeyp Sp/f.

Det tunisiske saltselskapet Tunisel S.A., som har vært konsolidert i konsernet til og med 31.12.2016, er etter en vurdering av faktisk kontroll reklassifisert fra datterselskap til tilknyttet selskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden pr. 01.01.2017. Reklassifiseringen førte til en reduksjon i annen egenkapital på NOK 9,9 mill. og en økning i minoritetsinteresser på NOK 1,2 mill.

Tunisel S.A. er inkludert i konsernregnskapet 2016 med følgende tall:

Kategori Underkategori isSum Resultat 2016

Resultat

Driftsinntekter

Resultat Driftsinntekter Driftsinntekter 17 612

Driftskostnader

Resultat Driftskostnader Driftskostnader -10 960
Resultat Driftskostnader Avskrivning -5 600
Resultat Driftskostnader 1 Driftsresultat 1 052
Resultat Driftskostnader

Finansinntekter og finanskostnader

Resultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt 275
Resultat Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnad -3 821
Resultat Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) -2 133
Resultat Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skatt -4 627
Resultat Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad -17
Resultat Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -4 644
Resultat Finansinntekter og finanskostnader

Balanse

Eiendeler

Balanse Eiendeler Varige driftsmidler 19 395
Balanse Eiendeler Varelager 21 212
Balanse Eiendeler Fordringer 2 755
Balanse Eiendeler Bankinnskudd 8 854
Balanse Eiendeler 1 Sum eiendeler 52 216

Egenkapital og gjeld

Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital -3 012
Balanse Egenkapital og gjeld Langsiktig gjeld 28 591
Balanse Egenkapital og gjeld Kortsiktig gjeld 26 637
Balanse Egenkapital og gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 52 216