Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er NOK 7,9 mill. bundne midler innsatt på skattetrekkskonto. Ytterligere NOK 56,7 mill. av bankinnskuddene er bundet, dette er utsatte avdrag på lån som skal betales i første kvartal 2018.