Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 2 218 410 682 381 3 364 605
Årets endring i estimater 0 0 0 -257 477 219
Innbetaling av egenkapital 0 0 0 0 11 304 11 304
Endret eierandel i datterselskap 0 0 0 -3 369 -3 087 -6 457
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 0 0 0 -36 112 -17 148 -53 260
Andre endringer ført mot egenkapitalen 0 0 0 -9 912 1 151 -8 762
Årets resultat 0 0 0 -19 690 -39 462 -59 152
Avsatt utbytte minoriteter 0 0 0 0 -5 270 -5 270
Avsatt utbytte GC Rieber AS 0 0 0 -31 500 0 -31 500
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 2 117 569 630 345 3 211 727

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2017 eide selskapet ingen egne aksjer.