Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

Skattekostnaden i konsernet består av følgende:

Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Betalbar skatt 7 196 8 019
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt, 24 % (25%) 19 149 -6 267
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 4 343 5 083
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 2 588 3 584
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: 1 Skattekostnad 33 276 10 419

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet 23 492 -1 184
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -1 676 -1 808
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap 291 -27 662
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen 22 107 -30 654

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 7 196 8 019
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen 0 0
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 7 196 8 019

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -3 358 -3 177
Midlertidige forskjeller: Varelager 7 781 1 873
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -2 412 -2 922
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -151 801 -141 104
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 356 1 207
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 654 320
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -36 674 -49 250
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter -879 -7 330
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -22 755 -23 610
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller 222 10 512
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 406 646 -1 348 927
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 615 512 -1 562 407
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 181 223 1 054 100
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -434 289 -508 308
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 23 % 24 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -99 886 -121 994
Midlertidige forskjeller:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: 24 % (25 %) av resultat før skatt -6 210 -21 401
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning 10 433 41 572
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 2 588 3 584
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel 18 697 36 892
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av endret skattesats 24 % til 23 % (25 % til 24 %) 4 343 5 083
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -60 -700
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller 3 484 -54 611
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % (25 %) av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 33 276 10 419

 

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2017 utgjør NOK 271,7 mill., hvorav NOK 21,4 mill. relaterer seg til ordinært beskattede selskap.