Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 130 281 23 843
Markedsaksjer Balanseført verdi 138 526 25 499
Markedsaksjer Markedsverdi 138 526 25 499

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 561 472 763 853
Obligasjoner Balanseført verdi 560 920 761 699
Obligasjoner Markedsverdi 560 920 761 699

Andre finansielle omløpsmidler

Andre finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost 16 762 0
Andre finansielle omløpsmidler Balanseført verdi 17 028 0
Andre finansielle omløpsmidler Markedsverdi 17 028 0

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost på NOK 130,3 mill. Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør NOK 138.5 mill.

Obligasjoner og rentefond har en anskaffelseskost på NOK 561,5. Obligasjonene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør NOK 560,9 mill.

Andre finansielle instrument har en anskaffelseskost på NOK 16,8 mill. Andre finansielle instrument er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør NOK 17,0 mill.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør NOK 7,8 mill.