Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet Shipping

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet (FKV) som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %
Shearwater GeoServices Holding AS Norge Seismikkskip 50 %

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet som er pådratt sammen med de andre deltakerne er som følger:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016
1 USD 1000

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 81 272 80 142
EIENDELER Anleggsmidler 284 970 300 132

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 25 379 24 561
GJELD Langsiktig gjeld 230 399 240 118
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 110 463 115 595
Driftsinntekter 134 550 16 115
Driftskostnader -128 492 -7 725
Netto finansposter -9 395 -1 768
1 Netto resultat før skatt -3 337 6 622
Skattekostnad 381 -199
1 Årsresultat -2 956 6 424

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016
Netto eiendeler 01.01. 115 365 41 403
Periodens resultat -2 956 6 424
Resultat ikke tatt inn i 2016 755 0
Utbytte -2 700 -22 300
1 Netto eiendeler 31.12. 110 464 115 365
Valutakurs på balansedagen 8,21 8,62
Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 906 358 994 441
Eierandel 50% 453 179 497 220
Elimineringer -2 671 -1 850
1 Bokført verdi (NOK 1000) 450 506 495 370