Note 1
- Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Alle tall i notene er oppgitt i NOK 1 000, med mindre annet er særskilt oppgitt.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet GC Rieber AS samt følgende datterselskap:

Kategori Underkategori isSum Datterselskap Eierandel Funksj. valuta Forretningsadresse
1 GC Rieber Shipping ASA 70 % NOK Bergen
GC Rieber Shipping AS 100 % NOK Bergen
— Rieber Shipping AS 100 % NOK Bergen
— GC Rieber Crewing AS 100 % NOK Bergen
Polar Explorer AS 100 % NOK Bergen
Polar Shipping AS 100 % NOK Bergen
Polar Ship Invest II AS 100 % USD Bergen
Polar Ship Invest III AS 100 % USD Bergen
Polar Queen Ltd. 100 % USD Isle of Man
Polarus AS 100 % NOK Bergen
1 GC Rieber Eiendom AS 100 % NOK Bergen
Bontelabo AS 100 % NOK Bergen
GC Rieber Eiendom Drift AS 100 % NOK Bergen
Kokstad Nord AS 55 % NOK Bergen
Marineholmen Forskningspark AS 61 % NOK Bergen
— Marineholmen Datablokken 13 AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Datablokken 14 AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Datablokken 15 AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Barnehage AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Slippen AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Teaterbygg AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Basen AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Merkantilen C AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Merkantilen D AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Parkeringshus AS 100 % NOK Bergen
— Marineholmen Ocean Energy AS
Rieber Eiendom AS 100 % NOK Bergen
Skuteviksboder 1-2 AS 100 % NOK Bergen
GC Rieber Eiendom Pluss AS 100 % NOK Bergen
Arenum Eiendom AS 100 % NOK Bergen
Solheimsgaten 3 Eiendom AS 100 % NOK Bergen
1 GC Rieber Oils AS 100 % NOK Kristiansund
GC Rieber Oils Australia Pty Ltd. 100 % AUD Australia
1 GC Rieber Salt AS 100 % NOK Oslo
GC Rieber Salt A/S 100 % DKK Danmark
GC Rieber Chemicals AS 100 % NOK Sandnes
Saltkaup ehf 100 % ISK Island
— Saltkeyp Sp/f 100 % DKK Færøyene
1 GC Rieber Compact AS 100 % NOK Bergen
GC Rieber Compact A/S 100 % DKK Danmark
— Compact India Pvt Ltd. 62 % INR India
GC Rieber Compact South Africa Proprietary Ltd. 100 % ZAR Sør-Afrika
1 GC Rieber Canada Ltd. 100 % CAD Canada

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske miljøet der enheten driver sin virksomhet. Dette innebærer at for datterselskap med annen funksjonell valuta enn norske kroner, omregnes eiendeler og gjeld til dagskurs på balansedagen, og eventuelle omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Inntekter og kostnader omregnes til transaksjonskurs gjennom året (eventuelt gjennomsnittskurs). Konsernregnskapet presenteres i NOK.

Datterselskap

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapenes regnskap omarbeides til de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige interne mellomværender og transaksjoner mellom selskapene er eliminert.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året, inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås eller inntil kontroll opphører.

Kjøpte datterselskap regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte anleggsmidlenes forventede levetid. Eventuell goodwill avskrives over forventet levetid.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Konsernets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt, med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdier. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler.

Inntekts- og kostnadsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Leieinntekter inntektsføres løpende, i henhold til leiekontrakt.

Inntekter og kostnader relatert til skipenes reiser, periodiseres ut fra det antall dager reisen varer før og etter årsskiftet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varebeholdninger

Råvarer er vurdert til anskaffelseskost med tillegg for frakt. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i handelsporteføljen, vurderes til markedsverdi i regnskapet.

Andre aksjer

Aksjeposter klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående.

Immaterielle eiendeler

Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Goodwill avskrives over forventet levetid.

Ervervede rettigheter og andre immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over estimert brukstid. Egne utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler for norske selskap balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år, og har en kostpris som overstiger kr. 15 000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Lineær metode for ordinære avskrivninger benyttes.

Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Med virkelig verdi menes gjenvinnbart beløp, dvs. det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Innen shippingvirksomheten er netto salgsverdi det beløp som skipet inklusive fraktkontrakter kan selges for, fratrukket kostnader ved salget. Bruksverdi er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere inklusive kontantstrømmer knyttet til utrangering.

Eventuelle nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Innen konsernets shippingvirksomhet benyttes lineær metode for ordinære avskrivninger basert på 20 og 25 års økonomisk levetid fra skipet var nytt. Konsernet benytter kostpris på skip med 5% restverdi. I særlige tilfeller vil konsernet vurdere alternativ avskrivningshorisont hvor forholdene tilsier det, f.eks. ved kjøp og/eller oppgradering av eldre skip. Påkostninger blir balanseført og avskrevet over skipets gjenværende levetid. For periodisk vedlikehold er den lineære metode for ordinære avskrivninger benyttet, basert på en tidsperiode på 2,5 til 5 år.

Konsernet aktiverer utgifter påløpt ved dokking av konsernets skip, og amortiserer disse over perioden frem til neste dokking (”balanseføringsmetoden”).

Skip under bygging er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Skip under bygging blir ikke avskrevet før skipet blir tatt i bruk.

Finansielle instrumenter

Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter følger intensjonene bak inngåelsen av disse avtalene. Ved inngåelsen defineres avtalene enten som sikringsforretninger eller handelsforretninger. I de tilfeller hvor de inngåtte avtaler blir definert som sikringsforretninger, blir inntektene/kostnadene periodisert og klassifisert på samme måte som de tilhørende balansepostene.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper, dette inkluderer andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.

Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen, kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressens andel av tidligere tap er dekket.

Leieavtaler

En leieavtale som overfører det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll fra utleier til leietaker betraktes som en finansiell leieavtale. Ved finansielle leieavtaler balanseføres leieavtalen av leietaker. Øvrige leieavtaler betraktes som operasjonelle leieavtaler, og leiebeløpet kostnadsføres som annen driftskostnad.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til kursen på transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er regnskapsført til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte tap og gevinster klassifiseres som finansielle poster.

Pensjoner

Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Noen av pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner.

Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Endring i pensjonsforpliktelsene som følge av estimatavvik i forpliktelse og/eller midler, føres mot egenkapitalen det året avviket oppstår.

Skatt

Selskap underlagt ordinær beskatning

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Rederibeskattede selskap

Etter endring i rederibeskatningsreglene med virkning fra 1.1.2000 inngår agio/disagio i skattepliktig finansinntekt, og langsiktig gjeld i USD ble tillagt valutakurs pr. 31.12.1999 som inngangsverdi. Samtidig ble rederibeskattede selskaper gitt rett til fremføring av skattemessig negativt finansunderskudd mot positiv finansinntekt i senere år. Fra 1.1.2010 skal realisasjon av finansielle instrumenter, hvor avtalen er inngått etter 1.1.2010, skattebelastes med en andel tilsvarende finansaktiva i det underliggende selskap, mot en 100 % skattebelastning tidligere år. Midlertidige forskjeller vedrørende finansposter utlignes ved beregning av utsatt skatt/-fordel, som er 23 % av netto midlertidige forskjeller. Den regnskapsmessige behandlingen følger de generelle vurderingsregler for balanseføring.

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter og bankinnskudd

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon om selskapets posisjon på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke selskapets posisjon i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig pensjonsforpliktelser, vurdering av goodwill og varelager, samt andre generelle nedskrivningsvurderinger. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.