Note 9
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

Årets skattekostnad

Årets skattekostnad Resultat før skatt 68 167 789 408
Årets skattekostnad Mottatt utbytte -45 922 -795 506
Årets skattekostnad Permanente forskjeller 31 735 3 632
Årets skattekostnad Endring midlertidige forskjeller -10 054 -579
Årets skattekostnad Anvendelse av fremførbart underskudd -43 926 0
Årets skattekostnad 1 Årets skattegrunnlag 0 -3 045

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Betalbar inntektsskatt 0 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 329 -50
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt 24% 12 955 -617
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 400 1 939
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster 1 Skattekostnad 14 684 1 273

Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller Kundefordringer -68 0
Midlertidige forskjeller Aksjer -2 412 -2 922
Midlertidige forskjeller Obligasjoner og sertifikater -879 -2 154
Midlertidige forskjeller Driftsmidler -162 -93
Midlertidige forskjeller Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta 5 909 3 094
Midlertidige forskjeller Andre forskjeller -1 175 0
Midlertidige forskjeller Gevinst - og tapskonto 2 239 2 799
Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse -11 267 -18 592
Midlertidige forskjeller Framførbart underskudd -132 139 -176 065
Midlertidige forskjeller 1 Grunnlag utsatt skatt -139 953 -193 933
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller Skattesats 23 % 24 %
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -32 189 -46 544

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt 24 % av resultat før skatt 16 360 197 352
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 400 1 939
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt Skatteeffekt av mottatt utbytte -11 021 -198 877
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 329 -50
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt Skatteeffekt av permanente forskjeller 7 616 908
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt 1 Skattekostnad 14 684 1 273

 

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.