Note 8
- Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Selskapet har også førtidspensjonsavtale med ansatte født i 1962 eller tidligere og utbetaler 63% av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift. Driftspensjonsordningen omfatter 6 personer pr. 31.12.2017, hvorav 5 mottok pensjon i 2017.

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskaps Standard for pensjonskostnader. Aktuarielle gevinster og tap i perioden innregnes etter NRS6.67C med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

I tillegg til driftspensjon, er det kostnadsført 144 i innskuddspensjon og balanseførte pensjonsmidler i årets regnskap. 

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved pensjonering, fratredelse eller død. Balanseført verdi knyttet til denne ordningen består av akkumulert innskudd og verdiutvikling til 15 personer ansatt i GC Rieber AS.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2017 2016 Tjenestepensjon 2017 2016

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening -7 106 375 0 969
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 247 453 0 -80
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 0 61
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift -967 117 0 0
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad -7 826 945 0 950
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2017 31.12.2016 Tjenestepensjon 31.12.2017 31.12.2016

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 9 875 16 295 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -9 875 -16 295 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -1 392 -2 298 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -11 267 -18 592 0 0
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2017 2016 Tjenestepensjon 2017 2016

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 14 242 14 633 16 774 19 111
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik 1 431 -392 0 -2 337
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 15 673 14 242 16 774 16 774
Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2017 2016

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 0 31 400
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 0 1 158
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik 0 1 132
Sammensetning av pensjonsmidler Bedriftsoppkjøp 0 12 204
Sammensetning av pensjonsmidler Midler ved (planendring) / avkorting 0 -42 830
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader 0 -453
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger 0 -2 612
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 0 0
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 0 % 7,37 %
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2017 31.12.2016

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,40 % 2,60 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,25 % 2,25 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 0,00-1,48 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00 % 8,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00 % 0,00 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.